Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2021

Statsforvalteren kan også fremme innsigelse til planer hvor det ikke er gjort nødvendige vurderinger av hensyn til klima, jf. pbl. §§ 5-4, 4-2 og 3-1, bokstav g. I vurderingen av om innsigelse skal gis vil det være et viktig premiss om det aktuelle planforslaget gir et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere planens konsekvenser for klima og andre viktige samfunnsinteresser.

Det finnes ikke noen direkte "hjemmel" til å kreve klimagassregnskap eller klimabudsjett. Vi vurderer det selvsagt positivt om det lages, men det er ikke grunn til å fremme innsigelse utelukkende på grunn av manglende klimaregnskap, dersom saken og temaet ellers anes som tilstrekkelig utredet.  

I T-2/16 i dag står det at det kan fremmes innsigelse til planer når det er "Vesentlige mangler i innhold i arealplan som behandler klima- og energispørsmål, jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning".

Det blir da et definisjonsspørsmål om hva som er vesentlige mangler, dette må vurderes konkret fra sak til sak, der det avgjørende premisset må være at planforslaget gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere planens konsekvenser for klima og andre viktige samfunnsinteresser.

Dersom klima og klimatilpasning ikke er nevnt i planen i det hele tatt, har det formodningen for seg at det foreligger en vesentlig mangel, noe som tilsier innsigelse for mangelfull saksutredning.   

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.