Skogbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.03.2019

Forslag til felles skogforvaltning i Sør-Rogaland

Ei arbeidsgruppe oppnemnt av landbruksdirektøren har utarbeidd forslag til organisering og finansiering av felles skogforvaltning mellom 16–18 kommunar, frå Lund i sør til Hjelmeland i nord. Det er allereie sendt ut førespurnad til alle aktuelle kommunar for å avklare interessa.


Publisert 20.02.2019

Mobilisering for gode fellesløysingar på skogsveg

Rogaland er eit fylke med låg skogsbilvegdekning, der det er store behov for felles vegløysninger over eigedomsgrenser. Prosjektet "Gode skogsvegløysningar i Rogaland" er inne i sitt tredje år, og viser at mobilisering og vegplanleggarkompetanse er effektive bidrag for å realisere framtidsretta vegløysningar i kommunane

 


Publisert 08.11.2018

Gris fóra opp på gran ein realitet

Noreg vekker internasjonal interesse for sitt arbeid med produsere dyrefór basert på norske skogressursar. 48 grisar på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU har vokse opp på pellets frå norsk grantømmer. Professor Margareth Øverland frå Vindafjord er sentral i arbeidet med å utvikle den nye dyrematen.


Publisert 30.10.2018

Ny podkast om forynging av barskog frå Skogkurs

Du som skogeigar er plikta til å sikre ein tilfredsstillande forynging etter hogst. For å lukkast med ei god etablering etter hogst, er det fleire ting du må tenkje på før hogst, men også under og etter etablering av ny skog. Skogkurs med Geir Myklestad, Mathis Lunde og Martin Moi Stener har gått i studio for å belyse temaet.


Publisert 27.08.2018

«Grønn Frokost» markerte oppstart av ny satsing på trebruk i Rogaland

«Alle gode ting er tre» samla over 60 deltakarar onsdag 22. august på Statens hus, der tema var korleis vi kan auke bruken av tre i bygg og kvifor dette er viktig. I tillegg blei ei ny tresatsing i Rogaland presentert.


Publisert 15.08.2018

Avslutningsarrangement for pilotprosjektet "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak" i Rogaland

Pilotprosjektet "Planting for klima" starta i 2015 som ein oppfølging av Klimaforliket. Prosjektet har gått ut på å plante skog på opne attgroingsareal og for å auke skogsarealet og opptaket av CO2. Nå er den treårige pilotfasen over, og det skal sjølvsagt markerast med brask og bram.


Publisert 24.07.2018

Kompetansesatsing for skogbruket langs kysten

Skogkurs er eit kompetansesenter i særklassen innan skog og skogbruk i Noreg. Dei har no retta fokuset mot kystskogbruket og har utarbeida ein skreddarsydd kompetansepakke for kystskogeigarar og deira rettleiingsapparat i kommunane for å auke kunnskapen om skog og skogbruk. No er det opp til kommune og grunneigarar å ta det i bruk.


Publisert 21.06.2018

Skogserien: Økonomiske støtteordningar i skogbruket

Det er mykje å hente ved å kjenne dei økonomiske støtteordningane i skogbruket.


Publisert 13.06.2018

Skogserien: Skogsveg gir god økonomi

Skogsveg kan lønna seg for deg som er skogeigar. I den fjerde artikkelen i Skogserien får du gode råd frå vegplanleggaren i Rogaland.


Publisert 28.05.2018

Eit av dei største næringsbygga i tre reiser seg – i Rogaland!

På Bjergsted i Stavanger veks det fram eit mektig bygg. Her skal hovudkontoret for Sparebank 1 SR-bank ligge, og det skal byggast i tre. Næringsaktørar frå skognæringa og landbruksavdelinga hos Fylkesmannen fekk besøke byggeplassen der spiker er eit fy-ord og synet av limtre gir salige blikk.


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.