Skogbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.12.2020, Sist endret 20.07.2021

Tema: Skogsdrift

Skogbruk er produksjon og hausting av ein fornybar ressurs gjennom hogst. Hogsten legg grunnlag for inntekt til skogeigaren, verdiksaping, sysselsetting, karbonbinding og produksjon av ei rekke produkter. Regelverket og sertifisering skal sørge for omsynet til miljøverdiar, kulturminne, friluftsliv og ei berekraftig utnytting av naturressursane.


Publisert 14.12.2020

Aktiv bruk av skogbruksplanen gir betre økonomi for deg som skogeigar

Skogbruksplanen er ein reiskap for økonomisk og berekraftig utnytting av skogressursane for den enkelte skogeigar. Men, undersøkingar visar at store delar av hogstarealet blir hogd tidlegare enn anbefalt i skogbruksplanane.


Publisert 02.12.2020, Sist endret 20.07.2021

Tema: Skog og miljø

Skogen er eit økosystem med økolgiske, sosiale og kulturelle verdiar. Skogbruket er ansvarlege for at omsynet til det biologiske mangfaldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdiar blir ivareteke ved næringsverksemd  i skogen. 


Publisert 02.12.2020, Sist endret 20.07.2021

Tema: Skog og klima

Skogen og skogbruket i Noreg har ein sentral rolle i klimasamanheng. Jamfør tilrådingar frå FN sitt klimapanel satsar Noreg på skogen som verkemiddel for å redusere mengda klimagassar i atmosfæren. Samstundes må me forberede oss på komande klimaendringar gjennom klimatilpassing i skogen.


Publisert 02.12.2020, Sist endret 20.07.2021

Tema: Planting av utanlandske treslag

Ein treng løyve om ein ynskjer å plante utanlandske treslag til skogbruksføremål. Dette gjeld også for planting til produksjon av juletre og pyntegrønt.


Publisert 01.12.2020

Covid-19 ordninga for skogbruket er føreslått vidareført i 2021

Vidareføringa føreset vedtak i Stortinget før jul. Ordninga tilførast ikkje nye midlar. Av ei totalramme på 50 mill. kr står det att litt under 10 mill. kr som ikkje er disponert/løyvd, og som kan brukast mot eventuelle nye søknadar i 2021.


Publisert 23.11.2020, Sist endret 08.08.2022

Tema: Vernskog i Rogaland

Opp mot fjellet og ut mot havet tener skogen som vern mot ver, vind og naturskadar for annan skog, dyrka mark og bygningar. Kommunane i Rogaland har definert eigne grenser for kvar skogen tener som vern og reglar knytt til skjøtsel og hogst innanfor desse områda. 


Publisert 18.11.2020

Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utbreiing av gran på Vestlandet

I rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge» publiserer NIBIO eit oppdatert kart over utbreiinga av gran i Noreg som inkluderar naturlege førekomstar av gran utanfor dei tradisjonelle skogstrøka på Østlandet og i Trøndelag.


Publisert 12.10.2020

Frå skogbruksplan til aktivt skogbruk

I 6 månedar framover vil du møte Geir Gudmestad på landbruksavdelinga. Gjennom vinteren skal han sette skogbruksplanen på kartet ved å legge til rette for aktiv bruk av planverktøy, både for forvaltninga og skogeigarane.


Publisert 12.10.2020, Sist endret 20.07.2021

Tema: Skogbruksplan med miljøregistrering i skog

Skogbruksplanen med miljøregistreringar i skog (MiS) er skogeigaren sitt verktøy for å gjere gode prioriteringar i skogen. Planen gir informasjon om skogressursane og miljøverdiane på eigedommen. 


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.