Skogbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.04.2018

Grindabygg i ny drakt

I Fjellgardane i Vikedal i Vindafjord held Tore Hundseid Birkeland til. Den tidlegare sauebonden ønskjer oss velkomen til gards med hender dekt av kvae. Her ser me driftsbygningar som strekkjer seg høgt til himmels, men det er kva som er inni dei, som pirrar nysgjerrigheita vår. Her blir nemleg eit grindabygg til.


Publisert 15.03.2018

Tilskot til plantekjøp og plantearbeid i skogbruket i Rogaland

Plantesesongen er snart i gong, og då er det lurt å være klar over kva slags tilskot du som grunneigar kan få ved planting av skog. Oversikta under viser nokre av tilskota som finnast i skogbruket.

Ønskjer du å vite meir om kva slags tilskot som finnast, kan du ta kontakt med kommunen din. Hugs at du óg kan nytte deg av skogfond når du gjør tiltak i skogen.


Publisert 09.03.2018

Skogsamling - ein møteplass for skognæringa og forvaltninga i Rogaland

«Utfordringane i skogbruket må bli meir allmenngjort». Dette opna Landbruksdirektør Geir Skadberg skogsamlinga med, og meinte at fleire må få auga opp for problema knytt til manglande forynging etter hogst, avverking før skogen er hogtsmogen og ikkje minst behovet for ressursar på kommunenivå i skogsektoren. Med dette i bakhovudet, gjekk skognæringa og forvaltninga laus på programmet for dagen.


Publisert 05.03.2018

Store areal går ut av skogproduksjon i Rogaland

Planteaktiviteten held ikkje tritt med hogstaktiviteten i Rogaland, og stadig meir areal går over frå skogproduksjon til andre arealformål. Ei samanstilling for perioden 2011-2017 viser at utviklinga er meir omfattande enn vi tidlegare har trudd.


Publisert 30.01.2018

Seminar om trefjøs

Vurderer du ombygging eller nytt landbruksbygg? Eller ønsker du å lære meir om korleis tre kan brukast på nye og kostnadseffektive måtar? Bli med på seminar om trefjøs 1. mars!


Publisert 25.01.2018

Skogsamling 27. februar 2018

Velkommen til den årlege samlinga for skognæringa og forvaltinga i Rogaland. Tema i år er korleis kommunane kan få hjelp til å drive informasjonsarbeid på skogområdet. I tillegg får vi høre om voksing av planter som eit tiltak mot snutebilleskadar, og om gode vegløysingar før hogst.


Publisert 15.01.2018

Skogserien: Slik auker du verdien på skogen din

Ungskogpleie er stikkordet! I den tredje artikkelen i Skogserien fortel kursinstruktør Tårn Sigve Schmidt om korleis du i den unge skogen legg grunnlaget for den framtidige verdien på tømmeret ditt.


Publisert 12.01.2018

Nye retningsliner for tilskot til skogsvegar og taubane

Retningslinene for tilskot til skogsvegar og taubane er nyleg revidert og gjeld frå 1. februar 2018.


Publisert 19.12.2017

Skogserien: Skogplanting - ei investering for framtida

Har du ein skog som skal hoggast? Da bør du også planlegge planting. I den andre artikkelen i Skogserien får du vite det viktigaste du treng å vite om skogplanting.


Publisert 13.12.2017

Skogserien: Gjer det lønnsamt å hogge skog

Når gode råd er dyre, spør ein skogbrukssjef! I ein serie artiklar frå Bondevennen skriv personar som jobber med skog i Rogaland om lønnsemd og gode tiltak i skogen. Første artikkel handlar om kva som er rett tidspunkt for hogst, og kor du bør søke råd.


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.