Bioenergi og trebruk

Skogen er ein fornybar ressurs og når tre blir nytta som konstruksjonsmateriale i bygg eller som bioenergi har det positiv innverknad på klimaet. Statsforvaltaren skal bidra til auka produksjon og utbygging av bioenergi, auka bruk av tre og auka verdiskaping basert på ressursar frå skogen.

Bioenergi eir ein fornybar og Co2-nøytral energiberar som bidreg til å dekke Noregs energibehov, til sysselsetting og auka verdiskaping i distrikta. Statsforvaltaren skal bidra til å nå nasjonale mål om auka bruk av skogråstoff til bioenergi, blant anna gjennom samarbeid med Innovasjon Norge.

Auka trebruk gir langvarig binding av karbon samtidig som det kan erstatta andre meir klimabelastande materiale. Statsforvaltaren si rolle knytt til auka trebruk er mellom anna å styrke satsinga gjennom regionale strategiar, verkemiddelbruk og samhandling med kommunane, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonane og aktørar i verdikjeda. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2024

Gardsvarmeprosjektet går vidare

Gardsvarmeprosjektet har hjelpt fram to nye tildelingar frå Innovasjon Norge for 2024 i Vindafjord. Gardsvarmeprosjektet har arrangert fagdagar og utarbeiding av forstudie for å vise fram fordelane med flisfyring.


Publisert 20.02.2023

God driv i bioenergisatsinga i Rogaland

Med stort og smått er det om lag 70 biobrenselanlegg i drift i Rogaland i dag. Desse fordelar seg frå mindre anlegg på gardsnivå, til større anlegg drivne av kommersielle aktørar med flisbasert varmeleveranse til offentlege bygg, industri og næring. Rogaland sitt største flisfyringsanlegg er under bygging ved Tine Meieri Jæren der 36 GWh naturgass vert erstatta med fornybar energi.


Publisert 09.08.2022

Fagdag om landbruksbygg i tre 15. september

Klimavenlege og moderne landbruksbygg i tre blir tema torsdag 15. september kl. 09.30 - 15.00 på Bryne Kro og Hotell. Her blir det faglege innlegg frå ulike leverandørar og synfaring av ferdige landbruksbygg i tre.


Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus.


Publisert 14.09.2021

Utregning av karbonlagring i bygg

Her er verktøy for å beregne karbonlagring i kommunens bygningsmasse, og utslippsrammer for enkeltbygg.


Publisert 20.08.2021

Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid

Skogselskapet i Rogaland inviterer til klimaseminar «Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid».


Publisert 11.06.2021

Fagdager om bioenergi på gårdsbruk

Fra høsten 2021 starter en ny serie fagdager om fornybar energi i landbruket fra lokalt trevirke.


Publisert 25.05.2021

Trefjøs i Hå fekk byggeskikkpris

I Matningsdal i Hå er det nyleg bygd nytt trefjøs for sau og storfe med kortreist tømmer. Dette er ein sjeldan byggemetode på Jæren, og det er gledeleg at bygget er heidra med byggskikkpris i Hå for 2021. 


Publisert 22.03.2021

Industriell skogsatsing i Rogaland

AT skog går inn som eigar i Norsk Skogmelasse AS. Langsiktig innsats i å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker frå skogsråstoff til bruk i kraftfor kan bli ein realitet på Tau i Rogaland. Dette skjer i samarbeid med Fiskå Mølle som er styrste eigar.


Publisert 18.02.2021

Bioenergisatsing i Rogaland – sirkulærøkonomi i praksis

Det er eit stort potensiale for å legge om til fornybar oppvarming i større varmesentralar og i driftsbygningar til kylling, smågris og veksthus. Difor blir det satsa vidare på gardsvarme i Rogaland.