Klima, miljø og skoghelse

Så lenge skogen veks bind den karbon, og skogen og skogbruket i Noreg har ein sentral rolle i klimasamanheng. Skogen er også eit økosystem med økologiske, sosiale og kulturelle verdiar. Skogbruket er ansvarlege for at omsynet til det biologiske mangfaldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdiar blir ivareteke ved næringsverksemd i skogen. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.07.2024

Skogskadar kan meldast til Nibio

Skadar på skog kjem i mange ulike former. Det kan vera insekt, forureining, næringsmangel, soppar, vêr og vind. NIBIO har ei eiga nettside for innmelding av skogskadar som gjer det lett å melda inn ulike skogskadar.


Publisert 02.07.2024

Ser du noko rart ute i skogen?

Skadar på skog kan finnast i mange ulike former insekt, forureining, næringsmangel, soppar, vêr og vind. NIBIO har ei eiga nettside for innmelding av skogskadar som gjer det lett å melda inn ulike skogskadar.


Publisert 12.01.2022

Ny Norsk rødliste 2021 og status for truga arter i skog

Artsdatabanken har vurdert 23 400 arter og av desse er 2750 artene rekna som truga. Av dei truga artane lever omkring 1330 av dei heilt eller delvis i skog.


Publisert 30.08.2021

Tre som fornybart byggemateriale i kommunane

Reduksjon i klimautslepp frå bygg er eit steg i retning mot å bli eit lågutsleppsamfunn. Som offentlege bestillerar og byggherrar kan kommunane påverke slik at ein større del av materiala i bygg er fornybare. 


Publisert 30.08.2021

Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid

Korleis kan kommunar og næringsliv samarbeide om gode klimatiltak? Korleis gir klimaomstilling i landbruket moglegheiter for næringsutvikling? Me diskuterer løysingane den 16. september.


Publisert 24.06.2021

Ikkje nødvendig med overvaking av barkbille i Rogaland

Stor granbarkbille kan gjere stor skade på skogen, og billebestanden blir difor overvaka. Det er liten risiko for utbrot i Rogaland og fylket er difor ikkje med i overvakinga.


Publisert 04.03.2021

Status for miljøfaktorar i skogen i Rogaland

NIBIO har nyleg publisert rapporten «Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for noen utvalgte miljøegenskaper. Kva seier den om skogen i Rogaland?


Publisert 14.01.2021

Ny klimaplan for 2021–2030

Regjeringa la nyleg fram ny klimaplan. Planen inneheld tiltak som kan få stor betydning for landbruket i Rogaland.


Publisert 15.08.2019

Skogen viktig i klimakampen

Spesialrapporten frå FNs klimapanel som blei presentert 8. august, byggjer på 7000 vitskaplege publikasjonar og over 28 000 kommentarar frå ekspertar og styresmakter. Skogtiltaka blir igjen peika på som ein viktig del av løysinga.


Publisert 09.04.2019

Planting for klima – evalueringa av tiltaket ferdig

– Skogplanting er eit godt klimatiltak, stadfestar sluttrapporten og evaluering av pilotprosjektet «Planting av skog på nye areal 2015-2018». I tillegg kjem det fram at tiltaket har god næringseffekt.