Skogbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.06.2020

Bygg i tre for framtida

Å bygge i tre gir klimagevinst i form av binding av CO2 i bygget. Dette treng ikkje å gå på bekosting av verken byggeprosessen eller kvaliteten på resultatet. Noregs styrste næringsbygget med berekonstruksjon av tre står i Stavanger og nådde denne veka toppen i to kåringar gjort av byggebransjen sjølv.


Publisert 11.06.2020

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i 2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsett ny midlertidig forskrift for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket i 2020. Tilskotsordninga skal bidra til å halde hjula i gong for heilmekaniserte skogsentreprenørar.


Publisert 09.06.2020

Våronn i skogane i Rogaland

Våren er den beste tida for planting av skog. Det byrjer å bli varmt i veret, men det er framleis fuktig i jorda og plantene får etablert seg godt. I frå april ut over sommaren er det våronn i skogane og mykje aktivtet. Dei siste 10 åra har det i snitt blitt planta 500 000 skogsplanter i Rogaland, og omkring like mange er venta i jorda i år.


Publisert 15.05.2020

Ny daglig leder vil gjøre Skogselskapet mer kjent i Rogaland

Bodil Bay Schultz (36) har organisasjonsbakgrunn innen friluftsliv og fjellsport, og ble nysgjerrig på ideen om en interesseorganisasjon for skogen. Som ny daglig leder i Skogselskapet i Rogaland blir det ikke skogens ro som kommer til å prege arbeidshverdagen.


Publisert 28.04.2020

Resultatkartlegginga 2019: Skogressursen forsvinn bit for bit

Berre ein tredjedel av undersøkte hogstflater frå 2016 var tilfredsstillande forynga tre år etter hogst. Det visar resultatkartlegginga frå 2019. Konsekvensen er eit aukande etterslep på planting og at skogressursane i fylket bygges ned.


Publisert 24.04.2020

Ekstraordinært tilskot til vårplanting

Tilskotet er på 1,3 kr per plante og gjeld for all vårplanting i skogbruket, inkludert juletre. 


Publisert 02.04.2020

Det er sikra arbeidsfolk til vårplanting i skogen i Rogaland

Tømmeraktørane er i forkant og har allereie sikra seg lokal arbeidskraft for å kunne gjennomføre vårplanting i skogen som planlagt.


Publisert 24.03.2020

Det høgste treet i Rogaland er kåra!

I februar blei det lyst ut ein uformell konkurranse om å finne det høgste treet i Noreg og i kvart fylke. Vinnaren i Rogaland står ved Ritlandsvatnet i Suldal. Me gratulerer! Treet er heile 46,1 meter og har overlevd skrivemaskina, unionsoppløysinga og både ein og to verdskrigar. Mykje tydar på desse hendingane har gått stilt og roleg for seg rundt Ritlandsvatnet, for bestandet står fint enno.


Publisert 11.03.2020

Vel gjennomført Norsk Juletremesse

Norsk juletremesse er eit av dei viktigaste samlingspunkta for juletre- og pyntegrøntprodusentar i heile Noreg. Rundt 90 deltakarar fekk fagleg påfyll både ute og inne, røyne seg i diskusjonar og møte kollegaer frå heile landet då årets messe gjekk av stabelen på Sola fyrste helga i mars.


Publisert 25.02.2020

Nye felles retningsliner for tilskot til skogsvegar og taubanedrift i Rogaland

Frå 1. januar 2020 overtok kommunane ansvaret for forvaltinga av tilskot til skogsvegar og taubane o.a. Oppgåveoverføringa er ein del av kommunereforma. Fylkesmannen har i samarbeid med kommunane og skognæringa utarbeidd felles retningsliner for prioritering og tildeling tilskot.


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.