Skogskjøtsel

Skogskjøtsel, også kalla skogkultur, er tiltak som fremmar forynging og kvalitet i ungskogen. Skogskjøtsel skal gje ei langsiktig og berekraftig ressursforvaltning, og investeringane skal vere med på å sikra framtidig produksjon og verdiskaping, samstundes som viktige miljøverdiar i skogen vert teken vare på og utvikla. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Regelverk for spredning av plantevernmidler fra droner og andre luftfartøy

Etter forskrift om plantevernmidler er spredning av plantevernmidler fra luftfartøy forbudt. Dette gjelder også ved bruk av drone. Det er mulig å søke kommunen og Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet.


Kartlegging av hogstflater i skogbruket

Å tilrettelegge for at det kjem opp ny skog er naudsynt for at skogbruket skal vere berekraftig. Kartlegging av hogstflater i Rogaland frå 2017 syner noko meir planting etter hogst enn tidlegare.


Erfaringar frå skogplanting våren 2021

Våren 2021 blei det sett ut berre 250 000 planter av dei om lag 500 000 som var planlagt. Stengte grenser for utanlandsk arbeidskraft på grunn av Covid-19 har gjort det krevjande å få gjennomført planlagt vårplanting.


Anbefalt kostnadsnivå for skogskjøtsel og juletreproduksjon

Her finn du anbefalt kostnadsnivå og anbefalt maksimalnivå for kostnadar knytt til skogbruk, juletre- og pyntegrøntproduksjon i Rogaland.


Resultater frå kartlegging 2019

Berre ein tredjedel av undersøkte hogstflater frå 2016 var tilfredsstillande forynga tre år etter hogst. Det visar resultatkartlegginga frå 2019. Konsekvensen er eit aukande etterslep på planting og at skogressursane i fylket bygges ned.