Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.06.2023

Dispensasjon frå beitekrav på grunn av tørkesituasjonen

Innmarksbeita i Rogaland er hardt ramma av langvarig tørke og gir lite fôr. Generell dispensasjon frå krav om fôropptak på beite er eit av fleire tiltak som er sett i verk for å avgrense konsekvensane av tørka. 


Publisert 20.06.2023

Viktig beredskapsmøte om tørkesituasjonen

Møtet med jordbruksnæringa 15. juni gav deltakarane viktig informasjon om stoda og kva beredskap og utfordringar næringa har dersom situasjonen skulle bli svært kritisk. I Rogaland er 95 % av jordbruksarealet gras, og om lag 47 % av arealet er innmarksbeite.


Publisert 20.06.2023

Ny handbok for berekraftig produksjon i grøntnæringa

Gartnarforbundet har laga ei handbok for berekraftig produksjon på friland og i veksthus. Den digitale handboka skal vera ein rettleiar og ei inspirasjonskjelde for grøntnæringa. 


Publisert 15.06.2023

Tilskot ved produksjonssvikt

Trass ei tørr forsommar har 1. slåtten jamt over gjeve gode avlingar. Blir attveksten av slåtteareal særs dårleg etter 2-3 veker, vurder da å melda inn eventuell avlingsskade via AltInn. Ein beitelogg og fôringslogg er god og viktig dokumentasjon ved ein eventuell søknad om tilskot ved produksjonssvikt. 


Publisert 25.04.2023

Nydyrking av myr i Rogaland

I 2022 fikk bønder i Rogaland kommunale dispensasjoner til å dyrke myrarealer på til sammen 36 dekar. Tillatelsene tilsvarer et estimert klimautslipp på om lag 7000 tonn CO2. Det ble også gitt avslag på totalt 60 dekar myr i fylket som tilsvarte om lag 13 000 tonn CO2.


Publisert 10.01.2023

Stormøte på Varhaug om lønsemda i landbruket

Tradisjonen tro blir det stormøte på Varhaug siste måndagen i januar. Tema i år er lønsemda i landbruket, og Landbruks- og matminister Sandra Borch skal ha innlegg. 


Publisert 31.10.2022

Snart tid for Agrovisjon 2022

4–6. november er det tid for Agrovisjon 2022 i Stavanger Forum. Her blir det utstillingar, konferansar og kurs. Agrovisjon er Rogaland si største landbruksmesse og blir arrangert kvart tredje år. 


Publisert 18.10.2022

Meld deg på! Kurs i Holistic management og regenerativt landbruk

Kurs over 3 samlingar á 3 dagar i heilhetleg beiteplanlegging og drifts- og gardsstyring. Kurshaldar er Anders Lerberg Kopstad. 


Publisert 05.10.2022

Rapport om måling av inntekt i jordbruket

Ekspertutvalet for måling av inntekt i jordbruket, Grytten-utvalet, har den 03.10.22 lagt fram sin rapport – NOU 2022:14. Rapporten skal nå på høyring i 3 månader.


Publisert 28.09.2022

Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord

Lær om korleis en kan bygge opp mold i jorda og lar mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om erfaringane frå bønder som har testa ut regenerative metodar.