Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.11.2017

240 søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima

I Rogaland har 240 føretak søkt om erstatning for klimabetinga avlingssvikt etter ein regnfull sommar og haust. Søknadene blir nå behandla av kommunane. Kommunane gir uttale i sakene, og Fylkesmannen gjer vedtak.


Publisert 02.11.2017

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.


Publisert 25.10.2017

Fôranalysar ved søknad om erstatning for klimabetinga avlingssvikt

Landbruksdirektoratet informerer nå om fôranalysar på grovfôr i erstatningsordninga for klimabetinga avlingssvikt. Fôranalysar kan nyttast når avviket er meir enn 30 % frå norma. Søkjar om erstatning må dokumentera med 2 representative fôranalysar per slått per 200 dekar. Erstatning skal etter dette kunne bli utmålt for tapte fôreiningar.


Publisert 03.10.2017

Massefyllingar i jordbruksområde og søknadsplikt etter plan- og bygningslova

Regelverket for kva tid søknadsplikta slår inn, er dels basert på skjønnsmessige kriterium og vurderinga vil kunne slå ulikt ut avhengig av kva type område som skal fyllast. Her kjem nokre generelle føringar knytt til søknadsplikt for fyllingar i jordbruksområde.


Publisert 03.10.2017

Vel økologisk mat for miljøet

Nordmenn kjøper økologisk fordi de meiner det er meir miljøvennleg og gir betre dyrevelferd enn konvensjonell produsert mat.


Publisert 18.09.2017

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.


Publisert 15.09.2017

Gjødselvatning er nøkkelen til eplesuksess på Ombo

Over 50 personer møtte opp til fruktsafari på Ombo for å sjå ein av dei mest innovative frukthagane i Noreg. Frukthagen var imponerande med mellom anna runde, raude og blanke eple av sorten Summerred - klare for hausting.


Publisert 13.09.2017

Erstatning ved avlingssvikt forårsaka av klima

Denne sommaren har det vore svært store nedbørsmengder. Fylkesmannen er førebudd på at det kan kome mange søknader om erstatning for avlingssvikt forårsaka av klima etter denne vekstsesongen. Det er mogleg å søkje om erstatning innanfor følgjande vekstgrupper; grovfôr, korn, poteter, grønsaker, frukt og bær. I tillegg kan det søkjast om erstatning for svikt i honningproduksjonen.


Publisert 13.09.2017

God for jord - god for avling

Jordfruktbarheit og jordlivet er avgjerande for plantevekst og gode avlingar. På fagdagen 28.sept er dette eit sentralt tema.


Publisert 30.08.2017

Frist for spreiing av husdyrgjødsel er 1. september

Denne fristen gjeld spreiing utan nedmolding. Det er kommunen som kan gje utsett frist.