Jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.09.2020

Fruktdyrking i område med pærebrann

For fyrste gong blei plantesjukdommen pærebrann funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg i sommar. Alle trea på eit nyplanta felt med eple i Strand kommune måtte fjernast etter vedtak frå Mattilsynet. I tillegg blei pærebrann funne hos to produsentar i Dalane.


Publisert 25.09.2020

Sirkulærøkonomi på sitt beste

Landbruket har gode føresetnader for å bli ei reindyrka ressursnæring, der ordet avfall er sletta frå vokabularet. Ressursane går inn i nye økonomiske kretsløp med ny verdiskaping. Reve Kompost AS har dette som forretningsidé


Publisert 24.09.2020

Regenerativt landbruk – Forskning og kunnskapsløft om karbonbinding i landbruk

Rogaland Bonde- og smårbrukarlag har satt i gang med nytt prosjekt om regenerativt landbruk «Mold som naturbygger og klimaløsning».


Publisert 05.09.2020

Landbruket sin heiderspris til Stian Espedal

Statsråd Olaug Vervik Bollestad delte i dag ut landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2019 til Stian Espedal.


Publisert 30.07.2020

Interessant statistikk om utviklinga i jordbruket

Fylkesmannen Vestfold og Telemark har laga eit interessant verktøy med grunnlag i tala frå søknad om produksjonstilskot, der heile landet ligg inne i reknearket. Dette gjer fakta om jordbruket meir tilgjengeleg både for dei som arbeider med faget og dei som er interesserte i utviklinga.


Publisert 21.07.2020

Pærebrann funne på epletre i Strand

Plantesjukdommen er for fyrste gong funne i kommersiell fruktproduksjon i Noreg.


Publisert 09.07.2020

Nydyrking i Rogaland 2005 – 2019

Nydyrking har i mange år vore eit omdiskutert tema. Dei fleste bøndene i Rogaland får på lik linje med andre bønder i landet, godkjend sine søknadar om nydyrking. Det er berre i særs få saker Fylkesmannen gjer om kommunale vedtak.  

 


Publisert 10.06.2020

Kor er det best å dyrke grønsaker?

Det er eit klart mål at bønder skal dyrke meir grønsaker. Nå har NIBIO utvikla nye kart som viser kor det er best å dyrke aktuelle slag av grønsaker i ulike delar av landet. Her finn vi fort at det er stort potensiale i Rogaland, sett både i høve til jordsmonn og klima.


Publisert 03.06.2020

Fakta om jordbruksarealet i Rogaland

Viktigaste føresetnaden for matregionen Rogaland er matjorda. Kor mykje jord ligg i botn for ei årleg verdiskaping på 6,3 milliardar kroner, med 6 300 årsverk på primærleddet og 3 300 sysselsette i den landbruksbaserte industrien?


Publisert 03.06.2020

Forskrift om nydyrking er endra

Forbod mot nydyrking av myr er dermed tredd i kraft. Kommunane kan under gitte vilkår dispensere frå forbodet.