Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle. Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket Landbruksforetak, beitelag
15. okt Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon.
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag Reinbeitedistrikter
23. jun Tilskuddsordning for utprøving av bygdevekstavtaler De minst sentrale distriktskommunene
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag Siidaandeler
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023 minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
01. mai Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2023 Kommunale læringsnettverk - barnevern
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
24. mar Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2023 Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, søknadsomgang 1 Jordbruksforetak
15. mar Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Pårørende med krevende omsorgsoppgaver
10. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
05. mar Kommunalt rusarbeid Personer og grupper med rusmiddelrelaterte problemer og pårørende
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
28. feb Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner Kommunene
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
01. feb Tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet Kommuner/NAV-kontor
01. feb Kommunalt rusarbeid – overgangsordningen 2023 Personer eller grupper av personer med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
22. jan Tilskudd for tiltak mot marin forsøpling 2023 Aktører som engasjerer seg mot marin forsøpling
15. jan Tilskudd til vilttiltak Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner
Søknadsfrist Tittel
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
15. okt Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag
23. jun Tilskuddsordning for utprøving av bygdevekstavtaler
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023
01. mai Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2023
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
24. mar Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2023
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, søknadsomgang 1
15. mar Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
10. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
05. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023
28. feb Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
01. feb Tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet
01. feb Kommunalt rusarbeid – overgangsordningen 2023
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
22. jan Tilskudd for tiltak mot marin forsøpling 2023
15. jan Tilskudd til vilttiltak
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak