Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2023

Søknadsfrist:
1. mai 2023
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk - barnevern
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024

Læringsnettverkene kan igjen søke statsforvalteren om tilskudd til gjennomføring av nye utviklingsprosjekter og særskilt tilskudd til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid.

Publisert 27.02.2023

Læringsnettverkene skal ha som formål å bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold. Samarbeidet skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og hjelpetilbud.
Læringsnettverket skal omfatte flere kommuner / tjenester.

Læringsnettverkene kan i år som i fjor søke statsforvalteren om stimuleringsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekter. Årets pott for Nordland utgjør kr 911.000. Her brukes søknadsskjema 1.

I tillegg kan nettverkene søke tilskudd til utviklingsprosjekter som tar sikte på å styrke kommunenes oppfølging og veiledning av kommunale fosterhjem. Her utgjør årets pott for Nordland kr 1.800.000. Bruk søknadsskjema 2.

Tilskuddene kan brukes til å dekke deler av kommunenes kostnader til tjeneste og tiltaksutvikling. Dette kan f. eks være kostnader til prosjektledelse (lønnsutgifter) eller bistand fra eksterne kompetansemiljøer til opplæring, kvalitetssikring og evaluering.
Stimuleringsmidler for 2023 må fordeles inneværende år, men kommunene kan overføre midlene til 2024. Prosjektet må gjennomføres og tilskuddet må benyttes innen 31.12.24.

Vi viser til vedlagte retningslinjer om læringsnettverk og tilskudd.

Søknad om tilskudd fremmes på skjema 1 og/eller 2 innen 01.05.23.

Søknadsfrist:
1. mai 2023
Målgruppe:
Kommunale læringsnettverk - barnevern
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunale læringsnettverk i Nordland - barnevern
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024