Kommunalt rusarbeid – overgangsordningen 2023

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner som søkte om midler i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Publisert 09.12.2022

Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte Statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning.

Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst eller les kortversjonen nedenfor. Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid ble tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 - 2020.

Planen er avsluttet og fra 2022 er det laget en ny innretning på tilskuddsordningen.

Den blir utlyst i løpet av vinteren 2023 og alle kommuner har mulighet til å søke om midler, inkludert de som mottar tilskudd under overgangsordningen.

Overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets årlige vedtak blir overgangsordningen avviklet senest i 2024.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle rusfeltet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner som søkte om midler i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024