Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Ordningen skal styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, tverrfaglige tjenester. Det er satt av 166 500 000 kr. til ordningen. Søknadsfrist er 31. mars 2023.

Publisert 13.02.2023

Du finner søknadsskjema for 2023 og rapporteringsskjema for 2022 vedlagt på siden. Skjema kan sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no. Skriv gjerne i emnefeltet hvilke ordning det gjelder.

Målsetning og målgruppe

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer:

Delmål:

  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
  • Bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen.
  • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Kriterier

Kommunen skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak (HF). Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden.

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tilskudd innvilges søknadene tilskuddsforvalteren har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt.

Det gis tilskudd til følgende tiltak:

  • etablering av allerede utprøvde kunnskapsbaserte og kostnadseffektive modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet
  • utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Tjenestetilbudet skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

For utfyllende informasjon, se Helsedirektoratets nettsider.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024