Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner

Søknadsfrist:
28. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommunene
Rorbuer og hus langs sjøen i Lofoten med snødekte fjell i bakgrunnen.
Arbeidet med «De grønne øyene» i Lofoten er et godt eksempel på hvordan regionalt samarbeid kan utvikles og gjennomføres. Foto: Johny Goerend / Unsplash.

Statsforvalteren skal bruke inntil 40 millioner kroner av sine skjønnsmidler for å utrede og etablere flere interkommunale samarbeid i Nordland i år.

Publisert 13.01.2023

Mange små kommuner i fylket mangler kompetanse og kapasitet. Mer samarbeid kan bidra til at også mindre kommuner får nyte godt av tilgjengelige tilskuddsmidler.

Samtidig vil dette være et viktig grunnlag for utvikling av kommunale planstrategier.

Hovedsatsningsområde

Interkommunalt samarbeid er et hovedsatsingsområde for tildeling av skjønnsmidler for 2023. Tanken er at kommuner som samarbeider står sterkere i møte med befolkningsnedgang og eldrebølge.

Det er derfor behov for å etablere faste, balanserte samarbeidskonstellasjoner. Målet er at kommunene i Nordland i større grad skal klare å tilby likeverdige tjenester og ivareta rettssikkerheten til innbyggerne sine.

Samarbeid og utvikling

Statsforvalteren oppfordrer, ved inngangen til valgåret 2023, kommunene i Nordland til å starte arbeidet med utvikling av planstrategi for valgperioden.

I første omgang innebærer dette å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag og klargjøre viktige utfordringer.

Mange kommuner i Nordland er imidlertid små og har begrensa med egne ressurser til å møte disse utfordringene.

Det er derfor viktig at kommunene ser på muligheter for samarbeid med andre kommuner innenfor ulike områder tidlig i prosessen med kommunal planstrategi.

Planstrategiene bør vise hvilke planer som skal utarbeides i samarbeid med andre kommuner, og konkretisere hvilke kommuner dette gjelder.

Midler til kartlegging

Prosjektskjønnsmidlene for 2023 er først og fremst ment for å kartlegge behov, ressurser, lokalisering og tilrettelegging for et forpliktende interkommunalt samarbeid og ikke minst se på hvilke regioner/ samarbeidskommuner som er hensiktsmessig.

Det er en forutsetning at resultatene fra dette arbeidet brukes til å utvikle mål, strategier og tiltak for kommune­sektoren i den langsiktige og helhetlige kommuneplanleggingen.

Denne prioriteringen av skjønnsmidlene passer derfor godt med kommunenes behov for utvikling av planstrategier, med klargjøring av plansamarbeid med andre kommuner.

Midler til drift av nettverk

Skjønnsmidler vil også kunne brukes til å finansiere kapasitet til innledende drift av slike interkommunale nettverk. Dette kan for eksempel være utvikling og samordning av helhetlig og strategisk samfunns- og arealplanlegging.

Nærmere informasjon om disse midlene er tilgjengelig hos Statsforvalteren.

Flere tilskuddordninger

Det er ellers naturlig at prosjekter som utvikles og gjennomføres gjennom interkommunalt samarbeid blir prioritert ved tildeling av midler fra ulike andre ordninger.

Dette gjelder blant annet for Miljødirektoratets tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen.

Klarlegging og utvikling av kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er et arbeid som er godt egnet for interkommunalt samarbeid.

Lofoten er et godt eksempel på hvordan regionalt samarbeid kan utvikles og gjennomføres. Alle lofotkommunene skal for eksempel:

  • ha klimabudsjett og -regnskap som en integrert del av kommunale handlingsprogram/økonomiplaner
  • utvikle arealregnskap som grunnlag for fysisk planlegging

Dette samarbeidet er resultat av lokal forståelse for betydningen av å være i forkant med grønn omstilling og av god innsats fra Lofotrådet.

Se nærmere omtale om dette hos De grønne øyene.

Søknadsfrist:
28. februar 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommunene

Informasjon om skjønnsmidler for Nordland 2023

Statsforvalteren i Nordland deler i 2023 ut inntil 70,8 millioner kroner i skjønnsmidler. 

40 millioner av disse settes av som prosjektsskjønnsmidler der hovedsatsingsområdet er interkommunalt samarbeid.

Resten fordeles på områdene:

  • Felles satsinger
  • Særskilte forhold i enkeltkommuner
  • Kriseskjønn