Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Nav-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Publisert 16.12.2022

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud som er tilpasset brukernes behov.

Det er Nav-kontor som kan søke og søknadsfristen er 1. februar 2023. Søknadsskjema ligger på siden. Utfylt søknad signeres og sendes til Statsforvalteren i Nordland.

Du finner mer informasjon om ordningen på Nav sine nettsider.

Se også ordningen tilskudd utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet.