Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsfrist:
15. oktober 2023 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak, beitelag
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Landbruksforetak, beitelag
Sau på beite
Sau på beite Foto: Arne Farup / Statsforvalteren i Nordland.

Fra 15. september er det mulig å registrere søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket. Her finner du nyttig informasjon om tilskuddsordningen.

Publisert 15.09.2023

Jordbruksforetak og beitelag kan søke om miljøtilskudd i jordbruket. Tilskuddene skal bidra til å bevare jordbrukes kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner. Ordningen skal også bidra til god jordhelse, tilgjengelighet for allmennheten i jordbrukslandskapet, redusere bruk av plantevernmidler og redusere forurensning fra jordbruket. 

Søknadsfrister

For jordbruksforetak er søknadsfristen 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november. 

Søknaden må være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal bli regnet som levert.

Jordbruksforetak kan endre innholdet levert søknad i to uker etter søknadsfristen.  

Søk i Altinn

Søkere finner skjema for søknad om regionalt miljøtilskudd i Altinn.no. Husk å velge riktig rolle når du har logget deg inn (som landbruksforetak eller leder for beitelag). Lenke til skjema for foretak og for beitelag er vedlagt.

Her er lenke til steg for steg-veiledning om søknadsprosessen.

Tiltak og vilkår er beskrevet i forskrift og  veiledningshefte for 2023

Hvilke tiltak man kan få tilskudd for er oppgitt i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland. Vilkår for hvert av tiltakene står også i forskriften. I veiledningsheftet vårt finner du mer informasjon om hvert enkelt tiltak, og foreløpige tilskuddssatser. OBS! Forskrift og veiledningshefte er nytt i år. 

Endringer fra forrige søknadsomgang

Nytt i søknadsomgangen 2023 er at det mulig å søke om tilskudd til

  • Brenning av kystlynghei
  • Soner for pollinerende insekter
  • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl

Alle tiltakene det ble gitt tilskudd for i 2022 blir videreført i år, men tilskudd til spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding er nå lagt inn under tilskudd til spredning av all husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen og tilskudd til nedlegging av husdyrgjødsel.

Satser og utbetaling

I jordbruksoppgjøret for 2023 er det satt av 36,2 millioner kroner til regionale miljøtilskudd i Nordland. Satsene for hvert enkelt tiltak blir fastsatt av Statsforvalteren når kommunene har saksbehandlet alle søknadene. Det betyr at tilskuddssatsen som er oppgitt i søknadsskjemaet kan bli endret etter at du har søkt. Du finner liste over foreløpige satser her.

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddene innen 14. mars 2024.

Kommunens saksbehandling

Det er kommunen som behandler søknadene og fatter vedtak. Er du søker og har spørsmål, skal du kontakte kommunen om det.

Søknader fra foretak eller beitelag i kommunen, sendes fra altinn til kommunens postmottak. Kommunen skal behandle saken i eStil, et av Landbruksdirektoratets elektroniske saksbehandlingsverktøy. Kontakt Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling hvis du ikke har riktig tilgang.

Kommunen skal ikke åpne eller se på søknadene før fristen for endring er ute 30. oktober. Dette skyldes prinsippet om likebehandling.

Mer informasjon

Statsforvalteren veileder kommunene, og behandler klager og søknader om dispensasjon. Kommuner som har spørsmål om tilskuddsordningen kan kontakte Statsforvalteren.

Landbruksdirektoratets nettside har mer informasjon til søkere og til saksbehandlere i kommunene. Legg merke til at statsforvalterens forskrift og veiledningshefte, og landbruksdirektoratets rundskriv er nytt hvert år.