Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023

Søknadsfrist:
1. mars 2023
Målgruppe:
Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024

Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i helse- og omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Midlene skal bidra til at kommunene iverksetter kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen. Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Publisert 27.01.2023

Nytt av året

  • Tilskuddet endrer navn fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd til kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd.
  • Nytt justert regelverk – se til høyre på siden

Det skal fortsatt gis anledning for tilskudd til BPA-opplæring og gjennomføring av den statlige ABC-opplæringen.

 

Rapportering på tildelte midler i 2022

Delvis utfylte Excelark er sendt ut til alle tilskuddsmottakere. NB! Les og følg veiledningen til utfylling av rapporteringsskjema. Link til denne ligger til høyre på denne siden.

  • Revisorattest kan ettersendes, men det må komme frem av rapporteringen når den ettersendes.
  • Alle tilskudd over 200 000 skal revideres av autorisert revisor.

Søknad for 2023

  • Link til søknadsskjemaet ligger til høyre på denne siden. 
  • Kommunene sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune. Det er ikke tillatt å sende inn flere «delsøknader».
  • En kommune kan maksimalt søke om tilskudd til 5 prosjekter. Dette gjelder også for RKK. Denne begrensningen er nå tatt inn i det nye regelverket. Antallsbegrensningen på 5 gjelder både nye prosjekter og videreføring av prosjekter.
  •  

 OBS! Søknadsskjema som legges ut her må benyttes. Bruk av søknader i andre skjemaer vil ikke bli behandlet.

 

NB! Søknads- og rapporteringsskjemaer må sendes inn som Excel-fil og må ikke konverteres til PDF!

 

Søknad og rapportering sendes elektronisk som vedlegg til e-post til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no og merkes med saksnr. 22/1112.

 

Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

 

Søknadsfrist:
1. mars 2023
Målgruppe:
Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og Fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024