Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Ordningen skal gi barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging et bedre tilbud. Søknadsfristen er 31. mars 2023, og det er satt av et totalt beløp på kr. 166 500 000.

Publisert 13.02.2023

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Du finner søknadsskjema for 2023 og rapporteringsskjema for 2022 vedlagt på siden. Skjema kan sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no. Skriv gjerne i emnefeltet hvilke ordning det gjelder.

Målsetning

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging.

Ordningen har følgende delmål:

  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena og premisser, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt.
  • Bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
  • Bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen.
  • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.
  • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Tilskudd innvilges til de søknadene tilskuddsforvalteren har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt.

Det gis tilskudd til følgende tiltak:

Prioritering 1

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT ung).

Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester for barn og ungdom 12-25 år der målet er å utvikle en ny modell for integrert samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Partene må vurdere hvordan egne ressurser og eksisterende tjenester kan benyttes sammen med tilskuddet det søkes om.

Prioritering 2

Utvikling og etablering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskeltilbud og annen modellutprøving for tilgjengelig og helhetlig lavterskeltilbud som f. eks. etter modell av Ung Arena.

Tilskuddet skal benyttes primært til lønnsutgifter og Statsforvalter kan etter en skjønnsmessig vurdering dekkeopplæring/kurs og andre nødvendige tiltak.

For utfyllende informasjon, se Helsedirektoratets nettsider her.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024