Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 24.06.2024

Fortsatt lokal høy risiko for barkebilleangrep

Etter årets andre tømming av barkbillefellene er det fortsatt høye fangster i områder som ble rammet av stormene i 2021/2022. Det er forventet at billetoppen etter stormen kommer nå i 2024. Derfor er NIBIO sitt andre risikovarsel for vår region «Høy risiko lokalt», med lav usikkerhet.

Varselet er sendt ut den 14. juni 2024.


Publisert 04.06.2024

Lokalt høy risiko for barkbilleangrep

Årets barkbilleovervåkning er i gang, og NIBIO har laget årets første vurdering av risiko for barkbilleangrep. Her i Innlandet hadde vi i enkelte områder høye fangsttall i barkbillefellene. I deler av fylket er barkbillebestanden nå så stor at det er grunn til å være bekymret for at det kan oppstå barkbilleangrep. NIBIOS første risikovarsel for vår region denne sesongen lyder «Høy risiko lokalt»


Publisert 23.04.2024

Mottakskontroll av importerte planter

Partier med planter som kommer fra utlandet kan inneholde skadegjørere som vi ikke ønsker i Norge, det er derfor viktig med gode rutiner ved mottakskontroll. Mattilsynet har publisert en veileder om krav til mottakskontroll ved import av planter.


Publisert 15.04.2024

Godt oppmøte på vårsamling for skogbruket i Innlandet

Den 4. april var 160 funksjonærer fra privat og offentlig sektor samlet på Terningen Arena i Elverum for årets kick-off for skogkultursesongen. Vi ble presentert foredrag fra lokale næringsaktører, nasjonal forvaltning, og forskning fra både Norge og Sverige.


Publisert 08.01.2024

Massiv oppslutning om skogbruksplaner med miljørevisjon i Sør-Odal, Åsnes og Grue

For skogeier er skogbruksplanen et svært viktig verktøy. Den gir god oversikt på nødvendige tiltak, skogressursene og miljøinformasjonen på eiendommen. Planene er også et virkemiddel for å nå sentrale, regionale og lokale mål om et bærekraftig skogbruk, da de legger til rette for å utnytte skog- og utmarksressursene og ivareta det biologiske mangfoldet.


Publisert 18.12.2023

Oppsummering av oppryddingen etter stormen 19. november 2021

Skogeierne, entreprenørene og tømmeromsetterne har gjort en kjempeinnsats med å rydde opp den drivverdige skogen som ble stormfelt 19. november 2021. Det foregår fortsatt noe arbeid, men i hovedsak er jobben gjort, og Landbruksdirektoratet hadde siste frist for den ekstra tilskuddsordningen for oppryddingen den 15. oktober i år. 


Publisert 31.10.2023, Sist endret 31.10.2023

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


Publisert 09.10.2023

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2024

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2023.


Publisert 22.09.2023

Fagdager om lukket hogst

Lukket hogst er et tema som er i vinden, og vi forventer økt bruk av lukkede hogstformer framover. Med dette som bakgrunn inviterte vi til fagdag for skogbruksfunksjonærene i kommunene. Fagdagene ble avholdt den 19. og 20. september, på henholdsvis Rena og Lillehammer.


Publisert 25.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet "Hans" - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet "Hans".