21.03.2023

Vi søkjer lærling

Ønskjer du læreplass i ei statleg verksemd frå hausten 2023? Vi søkjer lærling i service- og administrasjonsfaget. Søknadsfrist: 10. april 2023.


20.03.2023, Endra 20.03.2023

Ser vi ikkje skogen for berre tre?

Skogen husar over halvparten av alle artar i Noreg. Han utfører vitale tenester for oss menneske og er heilt avgjerande i kampen mot klimaendringane. Skogen står også lageleg til for hogg. 


17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


13.03.2023

Ledige stillingar

Er du vår nye kollega? Vi har ledige stillingar innan forureining, plan og landbruk. Velkomen som søkjar!


10.03.2023

#Klimaomstilling2023

Korleis kan vi som samfunn få opp tempoet i klimaarbeidet? Den nasjonale konferansen #Klimaomstilling i Sogndal set i år søkelys på dei vanskelege vala samfunnet står overfor i klimaarbeidet.


07.03.2023

Kjenner du nokon som bør få Nasjonal jordvernpris ?

Prisen skal gå til kommunar eller fylkeskommunar som gjer nyskapande tiltak for å ta vare på dyrka mark. Fristen for å melde inn kandidatar er 25. mars.


07.03.2023

Den viktige kantvegetasjonen langs vassdraga våre

Kantvegetasjonen langs vassdrag er av stor verdi, og har mange viktige funksjonar for både natur og folk. Det er difor ikkje lov å fjerne kantvegetasjon utan løyve frå Statsforvaltaren. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium