Skogbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2024

Avskoginga i Rogaland held fram

Skogbruket i Rogaland står overfor ei stor utfordring med skogareal som ikkje blir planta til etter hogst. Våre kontrollar 3 år etter hogst viser at 50 prosent av hogstarealet blir avskoga eller er utan aktive tiltak for ny skogproduksjon.


Publisert 22.02.2024

Endring i bærekraftsforskrifta

Målet med endringane er å styrke arbeidet med forynging etter hogst for å auke skogproduksjon og CO2 opptak i skog. Endringane gjeld frå 1. januar 2024.


Publisert 09.01.2024

Norsk juletremesse på Sola 7-9. mars 2024

Rogaland Juletre inviterer til juletremesse 7-9. mars 2024 på Sola. Dette er Norges største møteplass for juletre- og pyntegrøntnæringen. 


Publisert 19.12.2023

Stor gevinst med rett hogsttidspunkt

Det er store gevinstar for både skogeigar og klimaet med å vente med hogst til skogen har fått med seg åra med best tilvekst.  


Publisert 06.09.2023

Presentasjoner frå seminar "Skog kjelde til klimavennleg verdiskaping" Sand 25. mai 2023

Her finn du foredraga frå seminaret "Skog kjelde til klimavennleg verdiskaping på Sand og kulturhuset i Suldal den 25. mai 2023.

 


Publisert 31.08.2023

Bør du plante rett etter hogst eller vente 3 år?

I en mindre undersøkelse utført av Statsforvalteren i Rogaland ble 16 hogst- og plantefelt i Vindafjord kommune kartlagt. Undersøkelsen viser at det ikke er grunn til å utsette plantetidspunktet. Derimot viser etterkontrollen relativt store behov for supplering og oppfølging med ungskogpleie.


Publisert 08.03.2023

Ny melding om kystskogbruket er vedtatt

Melding om Kystskogbruket 2022 er no vedtatt i alle 7 kystfylka frå Agder til Finnmark. Visjonen er at kystskogbruket skal vere ein viktig bidragsytar for å oppnå berekraftsmåla og det grøne skiftet. For 2023 har kystfylka 6 millionar kroner til tiltak for å utvikle skognæringa langs kysten.


Publisert 17.02.2023

Vindafjord viser veg på utnytting av fornybare og lokale skogressursar

Skog og landbrukskommunen Vindafjord går for flisfyring i Nedre Vats og skal dekke oppvarmingsbehov til Vindafjordtunet, symjehall, bygdehus og Vats skule.


Publisert 16.12.2022

Suldal har fått ridekatedral i tre

På Lunde i Suldal er det nyleg bygd ny ridehall med kortreist tømmer frå Vikedal. Byggemetoden som er brukt er sjeldan, her finn vi over 50 takstolar med spenn på 25 meter. Det er fortent og gledeleg at Mina og Njål Lunde fekk nybyggprisen 2022 i Suldal for dette flotte bygget.


Publisert 24.06.2022

Store beiteskadar av hjort i skog

Ny rapport frå NIBIO viser store skader både i plantefelt og yngre produksjonsskog. I tillegg kjem store skadar på eng. Summen blir store økonomiske tap for grunneigarane.


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.