Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


13.06.2024

Inn på tunet-konferanse 2025

Sett av 11. - 12. februar 2025 i Stavanger til konferanse om Inn på tunet med faglig påfyll og nettverksbygging.


13.06.2024

Rus- og psykisk helsekonferansen 2024

Velkommen til årets utgave av Rus- og psykisk helsekonferansen. 


06.06.2024

CRPD bør inkorporeres i den norske menneskerettsloven

Statsforvalteren i Rogaland mener FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) bør inkorporeres i den norske menneskerettsloven. Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt om høringsinnspill til en utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov. Vi har nå gitt vårt svar på høringen.


04.06.2024

Det nye ungdomspanelet er på plass

– Kva er viktig for at skulehelsetenesta skal vera til hjelp for ungdom? Det var eitt av mange tema det nye ungdomspanelet til Statsforvaltaren i Rogaland tok opp i møtet 23. mai.


27.05.2024

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2024

Arbeidet med å sikre barns rettigheter har høy prioritet i regjeringen. Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 


13.05.2024

Kompetanse og tenesteutviklingstilskotet

Tilskotsmidla er tildelt for 2024.


19.04.2024

Fagsamling om startlån

Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til fagsamling om startlån


05.04.2024

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar tilsyn etter dødsfall ved Stavanger universitetssjukehus

Bakgrunnen er at eit barn døydde under tannbehandling i narkose denne veka. Helsetilsynet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å vurdera vidare tilsyn etter den alvorlege hendinga.


13.03.2024

Informasjonsdag 23. april om Inn på tunet - en nyttig ressurs i lokalsamfunnet

Velkommen til åpen informasjonsdag på Torvholen Gard i Klepp kommune om Inn på tunet - kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. 


26.02.2024

Webinar om bostedsløshet: Om Huset Bergen

Velkommen til åpent nettverk som samarbeider om bostedsløshet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel