Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


21.11.2023

Oppdatert vurdering og presisering om bruk av anestesimidler som smertebehandling i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste

 

Med bakgrunn i utviklingen i prehospital akuttmedisin og våre tidligere uttalelser om temaet har Statsforvalteren funnet behov for en oppdatert vurdering og presisering av vårt syn på bruk av anestesimidler som smertebehandling i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.


21.11.2023

Bærekraftsuka 2023 er i full gang

Bærekraftsuka 2023 arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland og går av stabelen 20. - 24. november. Hovedtaler under åpningen mandag var verdenskjente professor Jeffrey Braithwaite fra Australia. Hele åpningen ble sendt live på Facebook og kan sees der. Det er fortsatt mulig å bli med på flere av våre arrangement under Bærekraftsuka. Torsdag og fredag er det popup-bruktbutikk i Statens hus.


21.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


16.11.2023

Bli med på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey kommer, statsforvalter Bent Høie kommer, kommer du?

Alle er velkommen til å bli med digitalt på den nasjonale CRPD-konferansen, der vi markerer FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse.  


01.11.2023

Kan du tenke deg å bli medlem i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland?

Statsforvaltaren er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Statsforvaltaren har som oppgåve å nemne opp medlemmar til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.


26.10.2023

Ny nasjonal veileder psykisk helse barn og unge

Helsedirektoratet har nylig publisert veilederen "Psykisk helse barn og unge". Veilederen retter seg mot kommunene, og skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.


29.09.2023

Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier

Hva betyr det å være barn i lavinntektsfamilier og hva kan kommunen gjøre for å gi barn i lavinntektsfamilier en stabil bosituasjon? 


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffrey Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


25.09.2023

Tilskuddskonferansen 2024

På Tilskuddskonferansen 2024 blir du oppdatert på nasjonale mål og prioriteringer innen utdanning, helse-,sosial- og barnevernsområdet, og hvilke tilskudd kommunene har mulighet til å søke i denne sammenheng.


19.09.2023

Boligsosial lov

Fra 1.juli trådte Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet i verk. Den stiller krav og forventninger til kommunene både om å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og om å ha oversikt over ulike typer boliger for vanskeligstilte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel