Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


07.06.2024

Kontaktpersonar ved dokumentasjon av rovviltskadar på husdyr

Årets beitesesong er i gang. Statens naturoppsyn (SNO) har eit landsdekkande nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlege. Nedanfor finn du liste med namn og telefonnummer over kontaktpersonar i Rogaland.


05.06.2024

Oppdatert søknadsskjema for hogst i kantvegetasjonsbeltet langs vassdrag

For å effektivisere vår saksbehandling i kantsonesaker etter vannressursloven § 11 har vi oppdatert søknadsskjema for denne type saker. Det er viktig at du som søker tar i bruk dette skjemaet, for å sikre raskest mulig behandling av saken din.


04.06.2024

Det nye ungdomspanelet er på plass

– Kva er viktig for at skulehelsetenesta skal vera til hjelp for ungdom? Det var eitt av mange tema det nye ungdomspanelet til Statsforvaltaren i Rogaland tok opp i møtet 23. mai.


31.05.2024

Fugleinfluensa på villfugl

Mattilsynet er uroa for spreiing av fugleinfluensa blant kolonihekkande sjøfugl også i år. Det er viktig å oppdage eit utbrot tidleg, for å avgrense omfanget og konsekvensane.


24.05.2024

Strandkål er ein freda plante i Jærstrendene landskapsvernområde

I verneforskrifta for Jærstrendene (§ 3, bokstav A, pkt. 5), ligg ei liste på 28 plantearter som er totalfreda. Som nummer ni på denne lista står strandkålen. Fredinga tyder at det er forbode å plukka eller på annan måte skade dei viltveksande planteartane.


24.05.2024

Statsforvalteren stanser mottak av farlig avfall hos Henriksen Oljetransport

Statsforvalteren har pålagt Henriksen Oljetransport AS stans i mottak av farlig avfall på sitt anlegg i Mekjarvik.


24.05.2024

Statsforvalteren har stanset mottak av plastavfall hos OMR

Statsforvalteren har pålagt Organisk Materielretur AS (OMR) på Storøy stans i mottak av plastavfall, inkludert nøter og tau.


23.05.2024

Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.


21.05.2024

Statsforvalteren sitt tilsyn med Norge Mineraler

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn etter forurensingsloven av Norge Mineraler sin håndtering av boreavfall etter prøveboringer i området rundt Helleland i Eigersund kommune.


21.05.2024

Webinar om planvask av kommunale arealplaner

Endring av areal og nedbygging av norsk natur påvirker økosystemer, naturmangfold, klima og landbruket på en negativ måte. I forrige webinar hadde vi arealnøytralitet som tema. Gjennom planvask kan kommunen gjennomgå den vedtatte arealbruken, og tilbakeføre areal som ut fra ny kunnskap og nye føringer ikke bør bygges ut. Planvask kan bidra til at kommunen oppnår arealnøytralitet. Vi inviterer derfor til et webinar som skal handle om planvask av kommunale arealplaner.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen,
fylkesmiljøvernsjef, marit.bendixen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, cathrine.eltervag@statsforvalteren.no, 
tlf. 51 56 89 15 / 98 67 69 87

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning, kirsten.kristiansen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30

Tage A. T. Eriksen,
fagleder natur, tage.eriksen@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 92