Naturmangfald

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.03.2023

I dag, 21. mars, feirar vi Verdas skogdag!

Gratulerer med den internasjonale skogdagen! Årets tema er Skog og helse. Skogen er heilt avgjerande for at menneska skal kunne leva gode liv og ha god helse. 


Publisert 02.02.2023

I dag, 2. februar, er Verdens våtmarksdag, og temaet i år er restaurering!

Hvert år markeres opprettelsen av Ramsarkonvensjonen ved å feire Verdens våtmarksdag. Det knyttes et tema til markeringen, og i år er temaet restaurering. Noe som er veldig aktuelt da FN allerede har utpekt 2021 – 2030 til tiåret for restaurering. Men hva er egentlig Ramsarkonvensjonen, våtmark og restaurering?


Publisert 06.09.2022

Nytt bed for rødlistede planter i Stavanger Botaniske hage

Stavanger botanisk hage har siden 1977 vist fram og formidlet om ulike planter brukt i gartneri, landbruk, medisin med mer. I dag har de om lag 3000 forskjellige arter og sorter samlet fra hele verden som brer seg utover 80 dekar med vel ivaretatte bed. Nå har botanikerne, Anne-Cathrine Scheen og Lovisa Gustafsson, kommet godt i gang med å etablere et bed som kan fortelle mer om de truede planteartene i vår norske flora.


Publisert 18.07.2022

Lokale forskrifter om utvida jakttid på grågås i Stavanger, Time og Kvitsøy kommunar

Statsforvaltaren har fastsett forskrift i kommunane Stavanger, Time og Kvitsøy til å opne for jakt på grågås inntil 20 dagar før ordinær jaktstart.


Publisert 28.04.2022

Kartlegging av natur i Rogaland 2022

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Biologer frå Ecofact Sørvest vil dekke i alt 96 kvadratkilometer i utvalde område, medan Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter AS vil kartlegge 63 kvadratkilometer innanfor utvalde verneområde.


Publisert 11.01.2022

Vipen har blitt kritisk truet

Det er få fuglearter som er så godt kjent i befolkningen som vipa. Spillflukten en tidlig vårdag, der den danser over markene med sin karakteristiske lyd, er lett å legge merke til og et kjærkomment vårtegn for mange. I Rogaland er arten sterkt tilknyttet jordbruket og er et tydelig symbol på nytteforholdet en art kan ha av kulturlandskapet.


Publisert 17.09.2021

Miljødirektoratets nye brosjyrer om skjøtsel av kystlynghei

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.


Publisert 07.05.2021

14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær

Onsdag 5. mai blei 14.000 elvemuslingar satt ut i Årvikelva i Tysvær. Dette er eit resultat av at ein i 2018 samla inn eldre stammuslingar frå elva til kultiveringsanlegget for elvemusling i Austevoll utanfor Bergen.


Publisert 05.05.2021

Viper i Sandnes i 2020

Vipe er ein sterkt trua art. Den er i stor grad knytt til landbruksareal og Rogaland er eit kjerneområde for arten. I 2020 kartla Mangfold Mjølsnes viper i Sandnes kommune. Rapporten frå kartlegginga er no publisert.


Publisert 22.04.2021

Internasjonale Moder Jord-dagen

No som det livnar i lundar og lauvast i li så kjenner ein godt korleis naturen verkar inn på liva våre. Naturen dannar grunnlaget og set rammene for livet på jorda. Naturens gode er mange, og diverre ofte tatt for gitt. I dag er det den internasjonale Moder Jord-dagen.