Naturmangfald

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.05.2024

Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.


Publisert 18.04.2024, Sist endra 24.04.2024

Kartlegging av natur i Rogaland 2024

I mai vil Miljødirektoratet starte naturtypekartlegging i utvalde område og basiskartlegging i utvalde verneområde i Rogaland. Det er biologar frå Ecofact som skal kartlegga i Sauda, Natur og Samfunn skal kartlegga i Lund og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter skal kartlegga innafor verneområda.a


Publisert 15.03.2024

Natursats! Tilskuddsordningen for kommunene

Jobber du i en kommune? Fra 1.mars til 5.april kan du søke om støtte for å ivareta natur.


Publisert 13.02.2024

Statsforvaltaren har gitt uttale til solkraftverk på Sokn

Statsforvaltaren i Rogaland er, med omsyn til både landbruk og natur, kritiske til etablering av Sokn solkraftverk. Arealbeslaget og konsekvensane strir mot nasjonale og vesentlege forventingar knytt til jordvern. Tiltaket vil beslaglegge store funksjonsareal som er hekkeområde for truga artar. Det er uklårt om dette er eit klimatiltak, det kan ha negative konsekvensar for klima. Solkraft må plasserast på dei riktige stadene. Vi rår klart ifrå etablering av Sokn solkraftverk.


Publisert 29.01.2024

Webinar-serie om klima og natur for planleggere

I år inviterer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene.


Publisert 01.09.2023

Soppens dag 2023

Søndag 3. september feirer vi soppens dag og dagen vi markerer med et dykk inn i mykologiens verden. Soppene består av 1.6 millioner arter verden over, separat fra plante- og dyreriket. Men sopp har allikevel sterke samspill med de fleste levende organismer på både godt og vondt.


Publisert 23.08.2023

Fire utvalgte naturtyper fikk nye handlingsplaner i sommer

Naturtypene kystlynghei, slåttemark, slåttemyr og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone har fått nye handlingsplaner som inneholder konkrete tiltak for langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og restaurering av naturtypene.


Publisert 19.05.2023

Verdsdagen for bier

I morgon, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det registrert 211 arter, og i verden kring 20.000. På verdsdagen for bier skal det settast ekstra fokus på biene, og kva rolle dei har for økosystema på jorda og oss menneske. Humler reknast også blant biene.


Publisert 12.05.2023

Kartlegging av natur i Rogaland 2023

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Totalt 211 kvadratkilometer skal kartleggast utanfor verneområde i år.


Publisert 19.04.2023

Husk ferdselsforbud i sjøfuglreservatene fra 15. april.

Fuglene hekker på holmer og skjær, og de er sårbare for forstyrrelser. Derfor er det fra 15. april forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten. Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.