Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2024

17,5% auke i produksjons- og avløysartilskot i 2023

Sjølv om talet på  landbruksføretak som søkte om produksjons- og avløysartilskot falt til litt under 4000 i 2023, auka utbetalingane med 17,5% mot året før i Rogaland.


Publisert 26.01.2024

Snart blir produksjonstilskotet for 2023 utbetalt

Og det blir kanskje litt meir pengar enn du har rekna med? Landbruks- og matdepartementet har no fastsett dei endelege satsane.  


Publisert 29.09.2023

Hugs teljedato og søknadsfrist for produksjonstilskot i oktober!

1. oktober er teljedato for dyr som skal registrerast i søknad om produksjons- og avløysartilskot. Same dag opnar søknadssystemet. 


Publisert 13.09.2023

Sau og lam heim frå fjellet

Haustens berekraftseventyr er i gong, og beitelag har henta, eller hentar no sauene ned frå fjellet. Beitelag i Rogaland har omlag 60 000 sauer på utmarksbeiter. Beitelaga som er registrert i Rogaland kan søke om tilskot til organisert beitebruk. Søknadens fristen er 15. november.


Publisert 04.07.2023

Ulovleg lukking av bekk førte til trekk av alt tilskotet

Landbruksdirektoratet har stadfesta Statsforvaltaren sitt vedtak i ei klagesak. Eit landbruksføretak i Rogaland må betala tilbake alt areal- og kulturlandskapstilskot for 2021 fordi føretaket la ein bekk på eigendomen i røyr utan løyve. 


Publisert 15.05.2023

Mulig produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Landbruksforetak kan få tilskudd ved produksjonssvikt som skyldes klimatiske årsaker. Ved mistanke om skade, skal kommunen varsles med en gang. Et slikt varsel til kommunen skal fra i år av leveres digitalt.


Publisert 11.04.2023

2 milliardar utbetalt i tilskot til landbruket i Rogaland

Det var om lag 4000 aktive landbruksføretak i Rogaland som søkte om tilskot i 2022. Dei største tilskotsordningane er produksjonstilskot, avløysartilskot og regionalt miljøtilskot. 


Publisert 14.03.2023

Registrering av høner i søknad om produksjonstilskot

Når du sender inn søknad om produksjonstilskot får du spørsmål om å stadfeste at du har oppgitt korrekte opplysningar. 


Publisert 10.03.2023

Søknadsfrist for produksjonstilskot nærmar seg!

15. mars er det søknadsfrist for produksjonstilskot. Det er tal husdyr du hadde på telledato 1. mars som skal registrerast no. 


Publisert 17.02.2023

Stor vilje til å investere i landbruket i Rogaland

Året 2022 starta med sjeldan låg etterspurnad etter investeringsmidlar i landbruket, men allereie i august gjekk Innovasjon Norge tom for midlar. 70 prosent av midlane gjekk til å støtte 37 mjølkeprosjekt.