Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.02.2023

No kjem produksjons- og avløysartilskotet

Onsdag 15. februar blir produksjons- og avløysartilskotet for 2022 betalt ut. Dei fleste vil få pengane på konto innan 17. februar. 


Publisert 25.01.2023

Endelege satsar for produksjons- og avløysartilskot er fastsett

Produksjons- og avløysartilskotet for 2022 blir betalt ut 15. februar. Landbruks- og matdepartementet har no fastsett dei endelege tilskotssatsane. 


Publisert 10.01.2023

Nye satsar for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel

Gardbrukarar kan få tilskot til avløysing ved svangerskap, fødsel, sjukdom, sjukt barn med vidare. Frå nyttår gjeld nye tilskotssatsar.


Publisert 25.10.2022

Kva er "vanleg jordbruksproduksjon"?

Søkjer du produksjons- og avløysartilskot må du oppfylle tre grunnvilkår for å ha rett på tilskot. Eit av vilkåra er at du driv vanleg jordbruksproduksjon. Kva dette betyr skal vi gjer greie for i denne artikkelen.


Publisert 24.10.2022

Husk søknadsfristen 15. november for tilskot til organisert beitebruk

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot (RMP) om tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.

 


Publisert 30.09.2022

Hugs teljedato og søknadsfrist for produksjonstilskot i oktober

1. oktober er teljedato for dyr som skal registrerast i søknad om produksjons- og avløysartilskot. Same dag opnar søknadssystemet, med frist for å søkja 15. oktober. 


Publisert 27.09.2022

Nye satser for erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjonen er klare!

Den 26. september ble det kunngjort nye satser for erstatning etter offentlige pålegg i plante- og dyreproduksjon. Forslaget til nye satser var på høring i vår.


Publisert 15.09.2022

323 millionar kroner i ekstrautbetaling til bønder i Rogaland

I årets jordbruksoppgjer blei partane samde om å kompensere for inntekssvikten i 2022. Det blir mellom anna gjort gjennom ekstra utbetaling av produksjonstilskot. 


Publisert 12.08.2022

Ekstrautbetalinga av produksjonstilskot kjem i september

I jordbruksoppgjeret blei partane einige om å kompensera inntektssvikta i 2022, mellom anna med ei ekstra utbetaling av produksjonstilskot på om lag 1 450 millionar kroner. Dei fleste vil truleg få pengane inn på konto i fyrste halvdel av september. 


Publisert 22.07.2022

Regelverk for ekstrautbetalinga

Det er no fastsett regelverk og endelege satsar for ekstrautbetalinga av produksjonstilskot i 2022.