Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.09.2017

Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 15 oktober

Frå og med 1. oktober kan du levere del 2 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket og avløysartilskot ved ferie og fritid for 2017. Teljedato er 1. oktober.


Publisert 15.08.2017

Dispensasjon frå krav om beitetid

Lange periodar med nedbør og blaute beite kan gjere det vanskeleg å oppfylle kravet til beitetid i det generelle beitetilskotet. Fylkesmannen kan dispensere frå kravet, men berre i heilt spesielle tilfelle. Vi anbefaler å vente til oktober med å søkje dispensasjon.


Publisert 27.04.2017

Søk om produksjonstilskot innan 15. mai

No kan du som er bonde søkje om produksjonstilskot for 2017 i nytt system. Hugs at det er dyr på teljedato 1. mai som skal registrerast.


Publisert 01.02.2017

Fylkesmannen gjer om vinterskadesaker frå 2013

Landbruks -og matdepartementet har i to saker om vinterskade på eng i 2013 gjort vedtak om ny behandling hos Fylkesmannen i Rogaland. Departementet sine presiseringar av regelverket gjer at Fylkesmannen vil behandle ei rekke avviste og avslåtte saker på nytt. 


Publisert 30.01.2017

Utbetaling av produksjonstilskot og tilskot frå regionalt miljøprogram

Produksjonstilskot for søknadsomgangen i august 2016 blir utbetalt frå Landbruksdirektoratet onsdag 1. februar. Dei fleste vil ha pengane på sin konto innan fredag 3. februar. Tilskot frå regionalt miljøprogram (RMP) blir utbetalt 22. februar.


Publisert 24.01.2017

Mest tilskot til innmarksbeiting i Rogaland

I den nye jordbruksmeldinga er det ønskje å stimulere til meir bruk av utmark. Her finn du informasjon om kor mykje bøndene i Rogaland henter i utmarksbeitetilskot kontra generelt beitetilskot.


Publisert 20.01.2017

Reisetilskot til veterinærar

Ved berekning av tilskot til veterinære reiser bruker Fylkesmannen avstanden frå nærmaste verinærføretak som grunnlag. Det vikig å understreke at gardbrukarane står fritt til å velje kven av veterinærane dei vil bruke.  


Publisert 19.12.2016

Førebu deg til søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot ved ferie og fritid i januar

No er informasjonsmateriell for søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid tilgjengeleg på nettsida til Landbruksdirektoratet. Søknadsfristen er 20. januar.


Publisert 26.09.2016

Innfører søknadsfrist for landbruksmidlar til investeringar

Frå i haust innfører Innovasjon Norge to årlege søknadsfristar for landbruksmidlar som skal nyttast til investeringar innan tradisjonelt landbruk i Rogaland. Dei strategiske prioriteringane for 2016 blir ført vidare.  


Publisert 24.08.2016

Bønder får medhald i klage over avslag på produksjonstilskot

Fylkesmannen tek klaga til følgje i to saker der kommunen avslo tilskotssøknadane. Kommunen avslo søknadane fordi dei meiner at føretaka ikkje driv vanleg jordbruksproduksjon sidan dei ikkje eig eller leigar jord i tråd med vilkåra for å oppfylle driveplikta ved bortleige.