Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.09.2018

Hugs å søka om produksjons- og avløysartilskot innan 15. oktober!

Frå og med måndag 1. oktober kan du søka om produksjons- og avløysartilskot for 2018 – del 2. Søknadsfrist er 15. oktober.


Publisert 15.08.2018

Tilskot til bygging av gjødsellager i heile Rogaland også i 2018!

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. I år er det tørke som har vore utfordringa, i fjor var det alt regnet. Klimautfordringane gir ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg av omsyn til det å kunne gjødsle på rett tid. Nå kan bønder i heile fylket søke tilskot til bygging av gjødsellager.


Publisert 02.08.2018

Søknad om produksjonstilskot 2018 og utfordringane med tørken

På grunn av dei alvorlege konsekvensane av den langvarige tørka, har Landbruks- og matdepartementet kome med presiseringar om korleis regelverket skal praktiserast når det gjeld arealtilskot og tilskot til dyr på beite. Mellom anna er det gitt ein generell dispensasjon frå kravet om at at hovuddelen av grovfôrinntaket til dyra skal skje ved beiting.


Publisert 25.04.2018

Inngrep i kulturlandskapet

Jordbruksføretak som gjer uønskte inngrep i kulturlandskapet mister retten til areal- og kulturlandskapstilskot. I omgrepet kulturlandskap høyrer både landskapsbiletet, mangfaldet i naturen og kulturhistoriske verdiar med.


Publisert 22.03.2018

Karen Beate Grimstad er tilsett ved landbruksavdelinga

Mange av dykk har allereie møtt Karen Beate på landbruksavdelinga der ho har hatt eit engasjement det siste året. Ho er nå fast tilsett som seniorrådgivar på avdelinga.


Publisert 14.03.2018

Hugs å søkje om produksjonstilskot innan 15. mars!

Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Fristen er absolutt, det er ikkje mogleg å levere søknad etter fristen.


Publisert 01.03.2018

Manglande dyrevelferd gir trekk i tilskot

I kjølvatnet av Mattilsynet sitt tilsynsprosjekt for slaktegris i Rogaland har det blitt stor merksemd rundt dyrevelferd. Tilsynsrapporten avdekte behov for oppfølging frå styresmaktene. Rogaland har 30 prosent av all svineproduksjon i Noreg. Det kan forklare noko av omfanget av dyrevelferdssakene, men forsvarar det ikkje.


Publisert 27.02.2018

2018 er året for fornying av fjøs med 15-30 mjølkekyr

Oppdragsbrevet om strategisk bruk av dei bedriftsretta investeringsmidlane til Innovasjon Noreg Rogaland er no sendt. Her er det særleg framheva at mjølkebruk med 15-30 kyr skal ha prioritet. Rogaland har fått 53 millionar kroner medrekna ekstra tildeling gjennom statsbudsjettet. Det er midlar til fleire i 2018 enn nokon tidlegare år. 


Publisert 20.02.2018

No kjem pengane!

Denne veka blir produksjonstilskotet og avløysartilskotet for søknaden i 2017 utbetalt.


Publisert 24.10.2017

Frist for å søke eller endre opplysningar i søknad om produksjons- og avløysartilskot er 29. oktober

I år kan du søke om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid fram til og med  søndag 29. oktober. Dersom du ikkje har levert søknaden i løpet av 29. oktober, får du ikkje levert søknaden.