Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.06.2022

Ekstrautbetaling av produksjonstilskot i 2022

I jordbruksoppgjeret blei partane einige om å kompensere for inntektssvikten i 2022. Ekstrautbetalinga skal skje i september. 


Publisert 10.05.2022

Hugs å registrera deg innan 15. mai for å få straumstøtte!

For å motta støtte til ekstraordinære utgifter til straum må du registrera målepunkta knytt til produksjonen din innan 15. mai!


Publisert 21.03.2022, Sist endra 21.03.2022

Tilskot til miljøtiltak i skogbruket 2022

I 2022 er det sett av 6 millionar til tilskot til miljøtiltak i skog. Søknadsfristen er 1. oktober.


Publisert 16.02.2022

Denne veka kjem tilskotsutbetalinga

Totalt blir det betalt ut 11,5 milliardar kroner i produksjonstilskot og avløysartilskot. Utbetalinga inkluderer kompensasjonen på 754 millionar kroner som følgje av den ekstraordinære kostnadsauken på gjødsel og bygningsmateriale. 


Publisert 14.02.2022

Mindre interesse for investeringsmidlar i landbruket

Frå stor rift om midlane i 2021 til lite saker i 2022 – sjeldan har Innovasjon Norge hatt så få søknadar om støtte til investeringar i landbruket ved inngangen til nytt år. Nå utvidast lista over tiltak som få tilskot. 


Publisert 25.01.2022

Tilskot til tettare planting og gjødsling av skog i 2022

Tilskotssatsar og fristar for ordningane tettare planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog er fastsett for 2022.


Publisert 05.01.2022

Frist for etterregistrering er 10. januar!

Dersom du har søkt om produksjonstilskot eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober, kan du etterregistrere nokre opplysningar. Ver merksam på at registrering må skje innan 10. januar!


Publisert 01.12.2021

Nyttig webinar om investeringsmidlar i landbruket for 2022

Onsdag 1. desember arrangerte vi webinar saman med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge om prioritering av investeringsmidlar i landbruket for 2022.


Publisert 23.06.2021

Redusert tilskot i dyrevelferdssaker

Mattilsynet er i gang med ein kampanje for å kartlegga dyrevelferda for svin i heile landet. Dersom dei finn svært dårleg dyrevelferd i ei besetning, kan dette føra til redusert utbetaling av produksjonstilskot. 


Publisert 03.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.