Produksjonstilskot og velferdsordningar i jordbruket

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.05.2021

Tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

Situasjonen med Covid-19 og innreiserestriksjonar har gitt grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. For å kompensere for noko av kostnadsauken for arbeidskraft med behov for opplæring, er det kome på plass ei refusjonsordning.


Publisert 25.02.2021

Telledato og søknadsfrist for produksjonstilskot 2021 nærmar seg!

På telledatoen 1. mars opnar søknadssystemet for å søkje om produksjonstilskot for 2021. Sørg for at du har oppdaterte tal i Husdyrregisteret. Dersom du er usikker kan landbruksavdelinga i kommunen svara på dine spørsmål.


Publisert 16.02.2021

Denne veka kjem utbetalinga av produksjons- og avløysartilskot i landbruket

Ifølgje melding frå Landbruksdirektoratet blir det utbetalt om lag 10,3 mrd. kroner til ca. 38 200 jordbruksføretak i Noreg onsdag 17. februar.


Publisert 04.01.2021

Frist for etterregistrering er 10. januar

Dersom du har søkt om produksjonstilskot i jordbruket eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober 2020, kan du etterregistrere nokre opplysningar.


Publisert 20.11.2020

Tal frå søknadane om produksjonstilskot i 2020

Landbruksdirektoratet har publisert ein førebels statistikk over føretak, areal og dyr basert på søknadene om produksjonstilskot i jordbruket for 2020. Tala viser utviklinga i dyretalet for Rogaland for dei ulike produksjonane. Det har vært ein auke i sauebestanden og ammekubestanden siste år, medan tal for mjølkeku og avlspurker har gått ned.


Publisert 14.10.2020

Hugs søknadsfristen 15. oktober

Søknader om produksjonstilskot og avløysartilskot må leverast innan fristen. Dersom du leverer søknaden etter fristen, blir utbetalinga redusert med 1 000 kroner for kvar dag over fristen. 


Publisert 01.10.2020

Tid for å søkje produksjonstilskot og avløysartilskot

Søknadsfristen er 15. oktober. Søknadssystemet opnar for registrering 1. oktober, og vi tilrår at søknaden blir levert i god tid før fristen.

 


Publisert 18.09.2020

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar

Det er framleis gode moglegheiter til å få tilskot til heilmekaniserte drifter med høge driftskostnadar og ekstra tilskot til taubanedrifter. Furu- og lauvdrifter med påfølgande treslagsskifte er blant aktuelle og prioriterte tiltak i Rogaland.


Publisert 03.09.2020

Nytilsett i landbruksavdelinga

Janne Breivik er tilsett som ny rådgivar i 100 % stilling på landbruksavdelinga frå 3. august.


Publisert 02.07.2020

Driv du grøntproduksjon og har fått svikt i avlinga?

Då kan du søke på den nye utvida avlingsskadeordninga som tek høgde for manglande arbeidskraft til haustinga på grunn av koronakrisa.