Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 04.10.2023

Informasjonsbrev 37/2023 - uke 40

 • Kommunesamling 2024
 • Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
 • Produksjonssvikt - diverse nyheter
 • Produksjonstilskudd - potensielle søkere ble varslet om ny søknadsomgang 1.10
 • Skogbrukets rentemidler 2024 - åpent for søknader
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 27.09.2023

Informasjonsbrev 36/2023 - uke 39

 • Miljøordningene - ny dato for digital møteplass
 • Produksjonssvikt - digital møteplass avlyst
 • Produksjonssvikt - feil og retting i Agros
 • Produksjonstilskudd - ny søkeveiledning og nye rundskriv
 • Dyrevelferdssaker - rutine for informasjonsutveksling er revidert
 • Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk
 • Landbruksregisteret - jordregistermeldinger fra massivoppdateringa
 • Plansjer - Landbruksregisteret, hva er det? ØKS og kontovedlikehold
 • Plansjer - Massivoppdatering av arealer i Landbruksregisteret
 • Samling med tema næringsutvikling i landbruket for kommunene
 • Kommunesamling 2024
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 20.09.2023, Sist endret 21.09.2023

Informasjonsbrev 35/2023 - uke 38

 • Produksjonssvikt – endringer i regelverket
 • Produksjonssvikt – møter og kurs
 • Webinar: Massivoppdatering av arealer i Landbruksregisteret
 • Webinar: Produksjonstilskudd – vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon 
 • Sådato høstkorn
 • Saksbehandlerrundskriv regionale miljøkrav
 • Få unna søknader om SMIL og Drenering av jordbruksjord!
 • NYTT! Udisponerte midler blir inndratt til nasjonal ramme ved årsskifte
 • ØKS – Ressurssider for kommunen
 • ØKS - Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
 • Endringer i tilskuddskart søknadsomgangen 2023
 • Påminnelser
 • Kalender
 • Eksterne nyheter

Publisert 14.09.2023

Informasjonsbrev 34/2023 - uke 37

 • Produksjonssvikt - digital møteplass
 • Produksjonsvvikt - demonstrasjoner i AGROS
 • Drenering - frist for å melde fra om ubenytta midler
 • Tilskudd CWD - frist 1. nov.
 • Regionale miljøtilskudd 2023
 • ØKS - godkjenne virkesopplysninger
 • ØKS - tilskuddsfrister for kommunen høsten 2023
 • Gårdskart
 • Skadede skogsbilveier - befaring med Landbruksdirektoratet
 • Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo
 • Nasjonal nettverkssamling for markedshager og andelslandbruk
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 06.09.2023

Informasjonsbrev 33/2023 - uke 36

 • Tilskudd produksjonssvikt - digital møteplass 7. september
 • Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting - kommunens behandlingsfrist 11. september kl. 10
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-9 – Frist 15. september
 • Endring av frist for overflatespredning av husdyrgjødsel i enkelte fylker
 • Kurs om praktisk bruk av droner 19. september
 • Mattilsynets infomøte om fugleinfluensa 22. september
 • Kommunesamling 2024
 • Skogfond og skogsbilvei - presisering knyttet til 'Flom, ras og andre hendelser'
 • Landbruksregisteret: Massivoppdateringen av arealtall er gjennomført
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 30.08.2023

Informasjonsbrev 32/2023 - uke 35

 • Produksjonssvikt
 • Nye beiteområder eller navneendring på beitelag
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 23.08.2023

Informasjonsbrev 31/2023 - uke 34

 • Ekstremværet - Temaside med ofte stilte spørsmål
 • Ekstremværet - Kartlegging av skader på skog og skogsbilveier
 • Produksjonssvikt - Send inn prognose innen 31. august
 • Produksjonssvikt - Justering av satser
 • Kurs for nyansatte i kommunal landbruksforvaltning
 • Kom med innspill: Webinar om nydyrking
 • Webinar: Landbruksregisteret - Hva er det?
 • Påminnelse: Inn på tunet-webinar for kommunene
 • Påminnelse: Spørreundersøkelse om storm- og skogbrannberedskap i kommunene
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 16.08.2023

Informasjonsbrev 30/2023 - uke 33

 • Flomskader i jordbruket
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-8 – Frist 16. august  
 • Produsentnummer fases ut av Landbruksregisteret 
 • Praktisk kurs i gårdskompostering 4. september 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 09.08.2023

Informasjonsbrev 29/2023 - uke 32

 • Produksjonssvikt etter flom og jordskred
 • ØKS - Godkjenne virkesopplysninger 2023-8 – Frist 16. august 
 • Ny versjon ØKS og SKART
 • Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 blir publisert
 • Drenering av jordbruksjord – midler å avse eller behov for mer? 
 • SMIL - midler å avse? 
 • Fugleinfluensa
 • Webinar: Regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2023 
 • Digital møteplass miljøordningene 
 • Flerårig hvete – hva er det? 
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 03.08.2023, Sist endret 03.08.2023

Informasjonsbrev 28/2023 - uke 31

 • Fugleinfluensa - kommunene må være forberedt
 • Endringer i myndighet til å avgjøre konsesjonssaker
 • Nye sider om pollinerende insekter
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Seminar: Offensiv lokalmatsatsing 23. august

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen