Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


29.09.2023

Varsel om oppstart av verneplan for 6 skogområder

Vi starter nå opp med verneplan for 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. oktober 2023.

 


27.09.2023

Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst.


08.09.2023

Mange bønder vil søke om tilskudd etter produksjonssvikt

Prognosen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken viser at det kan bli nærmere 3900 søknader fra bønder i våre fylker, og at tilskuddsbeløpet kan komme opp i nær 250 millioner for Oslo og Viken.


08.09.2023

Vann på ville veier - hva nå?

Vi inviterte Landbruksdirektoratet med på befaring i kommunene Ål og Nesbyen 1. september. Målet var å få et inntrykk av skadene etter vannmassenes ødeleggelser og diskutere mulige løsninger fremover.  


08.09.2023

Skjerpet jordvernmål og arbeid med kommunal jordvernstrategi i Follo

Ny nasjonal jordvernstrategi - viktig verktøy også kommunalt. Follo er godt i gang.


06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.


01.09.2023, Oppdatert 28.09.2023

Kurs for nyansatte i kommunal landbruksforvaltning

Er du ny (eller ganske ny) i kommunal landbruksforvaltning?


31.08.2023

Befaring i Ål og Nesbyen etter flomødeleggelsene

Statsforvalteren i Oslo og Viken har invitert Landbruksdirektoratet til befaring fredag 1. september for å få et inntrykk av skadene som oppstod etter vannmassenes herjinger i kommunene Ål, Hol og Nesbyen.


25.08.2023

Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans"

Styrtregn, flom og jordskred har gjort skade på skogsbilveier flere steder under ekstremværet. Vi ber skogeiere om å gi beskjed til kommunen dersom de er rammet.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.