Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


22.05.2024

Fare for skogbrann - ikke gjør opp ild!

Det er svært tørt mange steder, med fare for gress-, lyng- og skogbrann. Skogbrannfareindeksen er for tiden rød over hele Østlandet.


15.05.2024

Juridisk støtte for landbrukskontorene - webinar og eksempelmaler for oppfølging av driveplikt

Et av oppdragene til landbruksavdelingen hos statsforvalterne er å være kompetansesenter for kommunene på landbruks- og matområdet. Dette omfatter blant annet å gjennomføre kompetansetiltak knyttet til tilskuddsforvaltning, kontroll og juridiske virkemidler.


14.05.2024

Midlertidig tilskuddsordning - Opprydding av avfall etter "Hans"

Det er avsatt 10 millioner nasjonalt til denne ordningen som skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling. Søknadsfristen 1. juli 2024 er absolutt.


14.05.2024

Mer ungskogpleie med bedre kommunikasjon?

Hvordan kan forvaltningen og det utøvende skogbruket samarbeide om kommunikasjon, når målet er mer ungskogpleie?


13.05.2024

Kartlegging av naturtyper i 2024 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2024 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere kan ta kontakt med Statsforvalteren hvis det finnes spesielle hensyn som kartlegger bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.


13.05.2024

Tilskudd ved produksjonssvikt - 90 % av søknadene er ferdig behandlet

Fjorårets klimatiske utfordringer for bøndene i vår region, med både tørke og store nedbørsmengder, resulterte i over 3600 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt. Nær 90 % av søknadene er nå ferdig behandlet. Blant søknadene som gjenstår er de som fortsatt har avling på lager, eller hvor vi ikke har mottatt dokumentasjon på endelig avling.


10.05.2024

Innfører miljøkrav i Buskerud og på Hadeland

Statsforvalteren i Oslo og Viken innfører nå forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Buskerud og på Hadeland. Vi innfører miljøkrav på jordbruksarealer som påvirker sårbare vannforekomster negativt.


08.05.2024

Beredskap for rovvilthendelser i beitesesongen 2024

En ny beitesesong er i anmarsj. Vi hos Statsforvalteren, som jobber innenfor to rovviltregioner, har høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom hele beitesesongen.


08.05.2024

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2024

Vi er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om beredskap for rovvilthendelser i beitesesongen 2024.


03.05.2024

Høring av forslag om vern av fire skogområder

Forslag om vern av fire nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 3. juli 2024.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel