Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.05.2022

Digital møteplass med kommunene

Pandemien har gitt oss et løft på «digital møtekompetanse».


18.05.2022

Solcelleanlegg på bakken

Økte strømpriser har gitt øket interesse for andre energikilder, og Statsforvalteren har fått flere henvendelser og saker som gjelder ønsker om etablering av solceller på bakken, både på dyrka mark, på skogarealer og på andre arealer.


16.05.2022

Klimasmart skogbruk – kursserie for kommunene

I år kjører vi en egen kursserie for kommunene. Målet er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med fokus på klima og klimatilpasning.

 


13.05.2022

Skrantesjuke (CWD) – Nordfjella- og Hardangerviddasonen

For å begrense spredning av CWD har beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken blitt pålagt krav i en egen forskrift. Kravene medfører ekstra kostnader for beitenæringa.


12.05.2022

Fokus på jordhelse gir høye avlinger

Gjennom aktiv bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding har Kjølstad gård både økt jordhelsen og kornavlingene. Se den nye filmen fra gården!


12.05.2022

Har du forslag til kandidater til årets bedriftsutviklingspris i landbruket?

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, både regionalt og nasjonalt!

Nå er det igjen tid for å finne kandidatene som skal kjempe om årets pris! Hjelp oss med å finne de gode kandidatene i vår region.


12.05.2022

Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken

De regionale miljøkravene i jordbruket skal balansere behovet for trygg og nok mat, samtidig som vi jobber for renere vann og vassdrag. 


11.05.2022

Ny utgave av Fylkesnytt

Statsforvalteren i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om nye regionale miljøkrav for jordbruket.


09.05.2022

Kartlegging av naturtyper i 2022 - orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2022 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.


19.04.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har utlyst midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kort om landbruksavdelingen

Avdelingsdirektør: Nina Glomsrud Saxrud

Kontakt:
Sentralbordet setter deg over til rett person - 69247000
Epost kan du sende til sfovpost@statsforvalteren.no

Seksjon "Tilskudd og kontroll":
Kontorsted: Moss
Seksjonssjef: Kay Henrik Bucher

Seksjon "Jordbruk og mat":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Otto Galleberg

Seksjon "Skog og areal":
Kontorsted: Drammen
Seksjonssjef: Helge Nordby

Du kan lese mer om avdelingen her.