Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.01.2023

Og vinneren er: Den Sorte Havre!

Den Sorte Havre fra Våler i Østfold vant den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022. Prisen gis til vellykkede og bærekraftige bedrifter med basis i landbruket og bygdenes ressurser. 


26.01.2023

Og vinneren er: Den Sorte Havre!

Den Sorte Havre fra Våler i Østfold vant den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022. Prisen gis til vellykkede og bærekraftige bedrifter med basis i landbruket og bygdenes ressurser. 


05.01.2023

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2023

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar.


02.01.2023

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.


20.12.2022, Endret 28.12.2022

Lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. Vedtaket ble den 27. desember stanset inntil videre av Oslo tingrett.  


20.12.2022

Karbonforvaltning i skog: Fagdag om skog og jordkarbon, fra forskning til praksis

Vi samler forskere og praktikere til fagdag på Vitenparken på Ås den 20. januar. Bli med for å lære mer om hva vi vet - og ikke vet - om dette temaet!


19.12.2022

Nye regionale miljøkrav er nå på Lovdata

I mål med arbeidet som skal styrke jordbrukets miljøinnsats for bedre vannkvalitet i Oslo og Viken.


18.12.2022

Sluttrapport fra prosjekt om Inn på tunet-tilbud i demensomsorgen

Hvordan kan kommuner få et mer differensiert dagaktivitetstilbud for personer med demens ved å ta i bruk Inn på tunet-tjenester? Sluttrapporten fra et to-årig prosjekt er nå klar.


05.12.2022

Inn på tunet-tjenester for personer med demens

Demenspiloten i Inn på tunet-løftet gir konkrete tips som gjør det enklere for kommunene å tilby Inn på tunet-tjenester for hjemmeboende med demens.


05.12.2022

Fagdag om kantsoner og sporløs kjøring

I september møttes offentlig forvaltning, skognæringen og entreprenører for en fagdag om kantsoner og sporløs kjøring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel