Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning


Publisert 21.02.2023

Informasjonsbrev 8/2023 - uke 8

 • Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 
 • Skogkontrollene av foryngelse - resultatkartlegging og foryngelseskontroll 
 • Undersøkelse om driveplikt
 • Produksjonstilskudd – ny godkjenning av søknader med feil sats for pressfrukt 
 • Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling nye foretak 
 • Utlysning av landbrukets klima og miljømidler for 2023 – Søknadsfrist er 1. mars 
 • Kommende samlinger
 • Salget av lokalmat - hvordan går det egentlig? Webinar 27. februar.
 • NLRs rådgivningstilbud innenfor økologisk landbruk 

Publisert 15.02.2023

Informasjonsbrev 7/2023 - uke 7

 • Produksjonstilskudd - utbetaling - feil sats på pressfrukt
 • Undersøkelse om driveplikt
 • Barkbilleovervåkingen 2023 - gi oss beskjed om endringer
 • Økologisk tiltaksplan 2023
 • Påminnelse - ØKS - godkjenning av virkesopplysninger 2023-02
 • Smartbjella er konkurs - mer om konsekvenser
 • Påminnelse - Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog
 • Påminnelse - Regionale miljøtilskudd - attesteringsfrist 17. februar
 • Påminnelse - Tilskudd produksjonssvikt - attesteringsfrist 17. februar
 • Påminnelse - Utlysning landbrukets klima- og miljømidler 2023 - frist 1. mars
 • Husk å melde endringer i tilgang til Landbruksdirektoratets fagsystemer
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse-nytt
 • Utviklingsverksted bærekraft og lokalmat i Viken
 • Kurstilbud om lukket hogst

Publisert 08.02.2023

Informasjonsbrev 6/2023 - uke 6

 • ØKS – godkjenning av virkesopplysninger 2023-02
 • Tilskuddssatser til tettere planting og gjødsling av skog
 • Påminnelse: ØKS - kommunens rentemiddelbudsjett, frist 10. februar
 • Regionale miljøtilskudd 2022
 • Utlysning av landbrukets klima og miljømidler for 2023 – Søknadsfrist er 1. mars
 • Kommunesamling
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse 
 • Eksterne nyheter

Publisert 03.02.2023

Informasjonsbrev 5/2023 - nr. 5

 • Regionalt miljøtilskudd - frist for endelig vedtak 17. februar
 • Tilskuddsmidler til jord- og skogbruket i Oslo og Viken 2023
 • Produksjonstilskudd - ekstrautbetaling til nye foretak
 • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - frist 15. februar
 • Kommende samlinger
 • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars
 • Jordfruktbarhetskurset i Valdres 2023

Publisert 25.01.2023

Informasjonsbrev 4/2023 - uke 4

 • ØKS - Bytte av år og rentemiddelbudsjettering
 • Økologisk tiltaksplan 2023
 • Utlysning av midler til fjellandbruk 2023 - søknadsfrist fredag 24. mars
 • Tilskuddsmidler for jordbruket i 2023 – tildelt i Agros  
 • Produksjonstilskudd – endelige satser er fastsatt 
 • Problemer med Teams – Kommunal landbruksforvaltning
 • Produksjonstilskudd – godkjenning av søknader 
 • Kommende samlinger
 • Er jordhelse og karbonbinding i fokus i din kommune?
 • Fagdag om karbonforvaltning i skog - oppfølging 
 • Klimasats: Søk støtte til lokale klimatiltak

Publisert 18.01.2023

Informasjonsbrev 3/2023 - uke 3

 • ØKS - Rentemiddelbudsjettering i kommunene
 • ØKS – Kontoutskrifter fra skogfond
 • Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2023 - stimuleringstilskudd
 • Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2023 - vakt- og administrasjonstilskudd
 • Produksjonstilskudd 2022 - søknader med største verdier
 • Tilskudd produksjonssvikt - frist for attestering
 • Påminnelse: Produksjonstilskudd - påminnelse om frister/viktige datoer
 • Kommende samlinger
 • Eksterne nyheter: Utlysning av midler til landbruket

Publisert 11.01.2023

Informasjonsbrev 2/2023 - uke 2

 • Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - søknadsfristen er 15. februar
 • Program for kommunesamlingen 1.-2. februar
 • Kartlegging av rutinebeskrivelse for ajourhold og uteblitt ajourføring av AR5
 • Behandlingsfrist RMP er 15. januar
 • ØKS – godkjenning av virkesopplysninger 2023-01
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter

Publisert 04.01.2023

Informasjonsbrev 1/2023 - uke 1

 • ØKS - godkjenning av virkesopplysninger 2023-01
 • Skogfondsutbetalinger i uke 1, 2 og 3
 • KOSTRA: Hjelpeskjema 2023
 • Tilskudd etter produksjonssvikt - saker til attestering
 • AGROS: Viktig og lønnsom opprydding
 • AR5: Kartlegging av rutinebeskrivelse for ajourhold
 • Oppdatert statistikk for produksjonstilskudd og omdisponering
 • Påminnelse: Regionalt miljøtilskudd - viktige frister
 • Påminnelse: Foryngelseskontrollen - gjenstående felt
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse: Midler til innovative prosjekter
 • Eksterne nyheter: Studietilbud for bærekraftig reiseliv og økologisk dyrking

Publisert 20.12.2022

Informasjonsbrev 46/2022 - uke 51

 • Julehilsen fra landbruksdirektøren
 • Forskrift om regionale miljøkrav er publisert på Lovdata 
 • Sluttrapport fra demensprosjektet i Inn på tunet-løftet
 • Karbonforvaltning i skog: Fagdag om skog og jordkarbon, fra forskning til praksis
 • Siste påmeldingsfrist 23. desember til kommunesamlingen for landbruk
 • Kommende samlinger 
 • Jordhelse: EUs samfunnsoppdrag om jordhelse 
 • Eksterne nyheter: Lansering av kurs - Byggherre på skogsveiprosjekt

Publisert 14.12.2022

Informasjonsbrev nr. 45 / 2022 - Uke 50

 • ØKS - Viktige frister i forbindelse med årsavslutninger
 • Nedetid for autorisasjonsdatabasen
 • Beredskap i juleferien - varsel ved atomulykke
 • Påmeldingsfrist 15.desember til kommunesamlingen for landbruk
 • ØKS - godkjenning av virkesopplysninger 2022 - 12
 • Regionalt miljøtilskudd - viktige frister
 • Produksjonstilskudd - frister / viktige datoer
 • Webinar for regnskapsførere om stormskader
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse: Visst du at...
 • Kan skogen binde mer karbon? Fagdag om skogkarbon den 20.januar
 • Eksterne nyheter: Viken fylkeskommune lager grunnlag for nye regionale planer for Østfold, Akershus og Buskerud

Hva synes du om informasjonsbrevet?

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er det for langt, for kort? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Motta informasjonsbrevet?

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning?
Bekreftelse - Informasjonsbrev fra landbruksavdelingen