Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.10.2020

Varsler mer penger til kommunene 2021

Regjeringen varsler 29.10 at det vil komme forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021. 


Publisert 08.10.2020

Tildeling av skjønnsmidler til kommunene

Fylkesmannen har i dag fordelt ca. 150 millioner kroner til kommunene i Trøndelag. Noe av midlene er knyttet til inneværende år og noe for budsjettåret 2021.


Publisert 07.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober.


Publisert 10.07.2020

Midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Tilskudd på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Av disse er omlagt 213 millioner utbetalt til kommunene i Trøndelag. 


Publisert 10.07.2020

Konsolidert årsregnskap - foreløpig standard KRS nr. 14

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.


Publisert 29.06.2020

Rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2021 og koronatiltak fase 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 25.06.20 sendt et rundskriv til alle kommuner. Rundskrivet orienterer om Stortinget sin behandling av kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020, og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.

 


Publisert 15.06.2020

Ny distriktsindeks

Etter en ekstern gjennomgang av Asplan Viak, fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 12. mai ny distriktsindeks.


Publisert 27.05.2020

Åtte millioner til Trøndelag

Trønderske kommuner får åtte millioner kroner ekstra i flomsikringstiltak knyttet til vårflommen. Årsaken til den ekstra bevilgningen fra regjeringen, er økt fare for flom i vassdrag etter en snørik vinter og kald vår. Pengene skal sikre flom- og rasutsatte områder i fylket.


Publisert 12.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen for 2021.


Publisert 07.04.2020

Forslag om utvidet frist for revisjonsberetning og vedtak om årsregnskap for kommuner

Regjeringen har foreslått midlertidige lovbestemmelser som gir regnskapsrevisor lengre tid til å avgi revisjonsberetningen for kommunene 2019, foreslått til 15. juni.