Derfor kan noen kommuner havne på ROBEK-lista

- Svak kommuneøkonomi kommer som oftest ikke av plutselige og uforutsette hendelser, sier seniorrådgiver Snorre Antonsen. Han jobber med kommuneøkonomi hos Statsforvalteren i Trøndelag.
- Svak kommuneøkonomi kommer som oftest ikke av plutselige og uforutsette hendelser, sier seniorrådgiver Snorre Antonsen. Han jobber med kommuneøkonomi hos Statsforvalteren i Trøndelag.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skal til for at en kommune havner i registeret? Og hva skjer om man havner der?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2021, Sist endret 29.04.2021

Ved utgangen av april 2021 er ingen kommuner fra Trøndelag innmeldt i ROBEK. Slik har det også vært de siste årene, noe som skyldes god økonomistyring og -kontroll i våre 38 kommuner. ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll.

Selv om økonomistyringen i all hovedsak har vært god i Trøndelag de siste årene, er nå situasjonen noe mer usikker for enkelte kommuner. Enkelte kommuner har, eller kommer til å få, økonomiske utfordringer i tiden fremover– om det ikke tas grep.

Seniorrådgiver Snorre Antonsen jobber med kommuneøkonomi i Kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Her forklarer han hvorfor noen kommuner havner på ROBEK-lista.

- Svak kommuneøkonomi kommer som oftest ikke av plutselige og uforutsette hendelser, sier Antonsen.

Han sier at det i hovedsak skyldes en utvikling som har pågått over tid. Men en kommune kan også bli registrert i ROBEK på grunn av formalia krav, som for eksempel at årsregnskapet ikke er fastsatt innen frist.

-Det er de folkevalgte og til slutt kommunestyret som har det overordnede ansvaret for driften av egen kommune, også når det kommer til økonomi. De har derfor et stort ansvar for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi, sier Antonsen.

Myndigheten for å registrere en kommune i ROBEK ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er altså ikke Statsforvalterens som avgjør om en kommune skal registreres i ROBEK eller ikke. Vi melder til KMD etter vår årlige gjennomgang av budsjett og økonomiplaner på våren, og ved kontroll av årsregnskap på høsten, hvilke kommuner som fyller betingelsene for å meldes inn i registeret. Basert på dette tar departementet en avgjørelse.

Derfor kan kommunen havne i ROBEK

  • kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet
  • kommunestyret har vedtatt en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn i planperioden
  • kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppstod
  • oppsamlet underskudd er større enn tre prosent av driftsinntektene
  • Økonomiplan og årsbudsjett eller årsregnskap ikke er fastsatt innen frist
  • Dersom kommuner slår seg sammen, og en av kommunene er registrert i ROBEK, kan den nye kommunen føres inn i ROBEK

Hva er resultatet av årets gjennomgang av budsjett- og økonomiplanene?

-Foreløpig har vi ikke noen kommuner i ROBEK, men ved gjennomgang av budsjett- og økonomiplan 2021-2024 avdekket vi at Heim kommune oppfylte en av betingelsene for å meldes inn i ROBEK. Kommunen har budsjettert med en uspesifisert innsparing i budsjett- og økonomiplanen for 2021-2024. Det vil si at de har sagt at de skal spare inn 20 millioner på driften, men ikke spesifisert hvor det skal spares inn – noe som er et krav, sier Antonsen.

På grunn av en ny unntaksbestemmelse i kommuneloven har Statsforvalteren likevel en mulighet til å anbefale departementet at kommunen ikke meldes inn i registeret. Etter en helhetsvurdering har Statsforvalteren i Trøndelag anbefalt departementet å ikke melde Heim inn i ROBEK. 

Man hører fra tid til annen at en kommune som havner i ROBEK blir satt under administrasjon av Statsforvalteren. Skjer virkelig det?

- Nei, det skjer egentlig ikke. Men de er underlagt en viss statlig kontroll. For kommuner i ROBEK kontrollerer vi lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak. Når en kommune først er inne i ROBEK, så kan den ikke inngå låneopptak eller langsiktige leieavtaler uten at statsforvalteren godkjenner vedtakene, sier Antonsen.

Antonsen forteller videre at Statsforvalterene rundt om i landet er tettere på ROBEK-kommuner. Dette for å se til at kommunene utarbeider en forpliktende plan for å få balanse i økonomien, og at planen faktisk følges opp. Det er også viktig at vi følger opp kommuner der økonomien «lyser rødt», sånn at vi unngår at kommunen havne i ROBEK. Kommunebarometeret er sånn sett et viktig verktøy for å følge med på utviklingen i kommunene våre. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.