TISK-midler til kommunene og ny kartlegging av koronautgifter

I løpet av november skal Fylkesmannen i Trøndelag fordele ytterligere 43 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene. 29 millioner er direkte knyttet til TISK-oppfølging til kommuner med store utbrudd. Samtidig ber Fylkesmannen om nye anslag for koronautgifter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.10.2020

Skjønnsmidler TISK

22. oktober ble fylkesrammen for skjønnsmidler til TISK-oppfølging fordelt. Trøndelag fikk 29 millioner kroner av totalramma på 500 millioner kroner. Det er lagt stor vekt på smittetrykket i fordelingen til det enkelte fylke. Tildelingen er ment som en særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale utbrudd av Covid-19.

I tillegg til disse TISK-midlene, har Fylkesmannen i Trøndelag en rest på 14,1 millioner kroner som også skal fordeles innen 1. desember.

Utvikling i smittetall vil et forhold Fylkesmannen vil legge vekt på i fordelingen av midler som skal fordeles før 1. desember.

Ny kartlegging av koronautgifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkesmennene om å kartlegge situasjonen i kommunene i sitt fylke for å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store utgifter som følge av koronakrisen.

Fylkesmannen gjennomfører derfor en ny kartlegging av merutgifter med frist for tilbakemelding 9. november kl 10:00. Vi vil sende ut mer informasjon sammen med et excel-skjema i starten av neste uke.

I skjemaet ber vi om påløpte utgifter fram til 31. oktober, samt anslag for november og desember. I tillegg bes det om egne tall for utgifter til TISK-oppfølging (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene).

Kartleggingen vil først og fremst bli brukt som grunnlag for å gi innspill til KMD om ytterligere behov for skjønnsmidler for Trøndelag.  

Skjønnsmidler korona – oversikt så langt

Totalt har Trøndelag nå fått ca. 96 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler knyttet til koronasituasjonen. I tillegg har vi brukt 18,4 millioner kroner av de ordinære skjønnsmidlene for 2020 som korona-kompensasjon.

71,9 millioner kroner ble fordelt den 8. oktober i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse. Tabelloversikten viser hva som så langt er fordelt til kommunene, og hva som skal fordeles i løpet av november.

Oversikt skjønnsmidler korona Trøndelag (per 30.10.20)

 

Ramme

Fordelt kommunene 8.okt

Fordeling innen 1. des.

Ekstraordinære konrona-midler

34,9

20,9

14,1

Tilbakeholdte ordinære skjønnsmidler 2020

18,4

18,4

0

Skjønnsmidler smittevern

32,0

32,0

0

Skjønnsmidler TISK

29,0

0

29,0

SUM

114,3

71,9

43,1

Varsler mer penger til kommunene 2021

Regjeringen varslet 29.10.20 at det vil komme forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021. Mer informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-kommunene-neste-ar/id2779674/

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.