Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.05.2024

Regjeringens forslag RNB 2024 og kommuneproposisjonen 2025

I dag legger regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2024 og kommuneproposisjonen for 2025. Det inneholder også forslag til hvordan inntektene fordeleles gjennom nytt inntektssystem for kommunene. 


Publisert 06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Publisert 06.10.2023

Forslag til Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 ble lagt fram 6.oktober. 


Publisert 10.08.2023

Informasjon om kommuneøkonomi fra KDD sommeren 2023

Dette gjelder informasjon om kvalitetssikring av kriteriedata, TBU-rapport og rundskriv om kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 


Publisert 11.05.2023

Regjeringens forslag RNB 2023 og kommuneproposisjonen 2024

I dag la regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024. 


Publisert 07.10.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2023. Det er fordelt 44,78 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 37 prosjekter har fått støtte.

 


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 


Publisert 01.08.2022

Rundskriv kommuneproposisjonen 2023 og RNB 2022

Den 28. juni sendte Kommunal- og distriksdepartementet rundskriv H-4/22 til kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2023 og RNB for 2022. 


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023


Publisert 03.02.2022

Heim kommune ute av ROBEK-lista

Torsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å ta Heim kommune ut av registeret over kommuner som er underlagt statlig kontroll med budsjettene sine.