Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.03.2019

Havbruksfond gir gode resultat for mange kommuner i 2018

Den 15. mars publisert SSB foreløpige KOSTRA-tall for kommunene for 2018.


Publisert 11.01.2019

Rundskriv Statsbudsjettet 2019 - Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019

KMD har utarbeidet et rundskriv som orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter Stortingets budsjettvedtak.


Publisert 10.01.2019

Innsending dokumenter - økonomi 2019

Som tildigere år følger vi nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Det er derfor viktig at vi har oppdatert informasjon.


Publisert 09.10.2018

Tildeling av skjønnsmidler

Fylkesmannen i Trøndelag presenterte 9.10 fordelingen av skjønnsmidler til kommunene i fylket. Det skjedde i forbindelse med vår statsbudsjettkonferanse.


Publisert 08.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 ble lagt fram 8.oktober.


Publisert 20.08.2018

Ingen trønderkommuner på ROBEK-listen

Den siste kommunen i Trøndelag er nå meldt ut av ROBEK-listen. Bjugn er den siste av trønderkommunene som trer ut. Dermed har Trøndelag ingen kommuner på ROBEK-listen lenger.


Publisert 16.08.2018

Venter store investeringer

Det planlegges betydelig investeringer i kommunene som skal slås sammen i Trøndelag. Det viser Fylkesmannens gjennomgang av kommunenes budsjetter og økonomiplaner.


Publisert 16.05.2018

Skjønnsmidler til innovasjon og fornying 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag offentliggjort hvilke prosjekter som får innvilget skjønnsmidler til fornying og innovasjon i kommunene i fylket.


Publisert 06.02.2018

Innsending av dokumenter økonomi 2018

Fra 1. januar 2018 ble Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag slått sammen til ett embete – Fylkesmannen i Trøndelag. Vi vil som tidligere år følge nøye med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Det er derfor viktig at vi har oppdatert informasjon.


Publisert 12.01.2018

Det økonomiske opplegget for kommuner 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt kommunene et rundskriv der det orienteres om det økonomiske opplegget for kommunene i 2018 etter at Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet.