Kommuneøkonomi

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Publisert 06.10.2023

Forslag til Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 ble lagt fram 6.oktober. 


Publisert 10.08.2023

Informasjon om kommuneøkonomi fra KDD sommeren 2023

Dette gjelder informasjon om kvalitetssikring av kriteriedata, TBU-rapport og rundskriv om kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. 


Publisert 11.05.2023

Regjeringens forslag RNB 2023 og kommuneproposisjonen 2024

I dag la regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024. 


Publisert 07.10.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2023. Det er fordelt 44,78 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 37 prosjekter har fått støtte.

 


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 


Publisert 01.08.2022

Rundskriv kommuneproposisjonen 2023 og RNB 2022

Den 28. juni sendte Kommunal- og distriksdepartementet rundskriv H-4/22 til kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2023 og RNB for 2022. 


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023


Publisert 03.02.2022

Heim kommune ute av ROBEK-lista

Torsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å ta Heim kommune ut av registeret over kommuner som er underlagt statlig kontroll med budsjettene sine.


Publisert 20.01.2022

Viktige datoer kommuneøkonomi 2022

Statsforvalteren i Trøndelag vil som tidligere år følge med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Tabellen under oppsummerer frister for innsending årsbudsjettet, økonomiplan og regnskap samt søknadsfrist for skjønnsmidler.