Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.04.2020

Ekstra skjønnsmidler

Trøndelag har fått ytterligere økning i skjønnnsrammen på grunn av koronautbruddet på 17,464 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tidligere ekstrabevilging i mars, og økningen totalt er på om lag 35 millioner kroner ekstra for Trøndelag.


Publisert 30.03.2020

Flytter nettverkssamlingen i KOMØKforum Trøndelag til høsten

På grunn av Korona-utbruddet, har KS, NKK og Fylkesmannen kommet fram til at den planlagte samlingen i KOMØKforum på Ørland 9.-11. juni flyttes til høsten.


Publisert 20.03.2020

Ekstra skjønnsmidler og endring av frister

I forbindelse med utbruddet av covid-19 har Stortinget vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner. 17,46 millioner kroner blir fordelt til Trøndelag. Fylkesmannen i Trøndelag flytter dessuten søknadsfristen for prosjektskjønn fra 1. juni til 1. september. Ny innrapporteringsfrist for ressurskrevende tjenester til brukere som er 68 år og 69 år, er 1.mai.


Publisert 07.01.2020

Mindreforbruk nye regnskapsskjema

Fra og med regnskapsåret 2020 kan ikke lengre årsregnskapet fastsettes med mindreforbruk på bunnlinjen.


Publisert 22.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til den  nye budsjett- og regnskapsforskriften (om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning).


Publisert 22.11.2019

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner.


Publisert 07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7.oktober.


Publisert 23.08.2019

Statistikk og analyse

Statistikk og analyse fra Fylkesmannen i Trøndelag.


Publisert 12.08.2019

Kompensasjon - endring eiendomsskatt

Fra og med 2019 kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner for verker og bruk. I juli fordelte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) midler til kommuner som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven.


Publisert 14.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. Vi viser til konferansen arena Trøndelag 15.-16 mai, der ett av temaene er kommuneproposisjonen 2020.