Åtte millioner til Trøndelag

Trønderske kommuner får åtte millioner kroner ekstra i flomsikringstiltak knyttet til vårflommen. Årsaken til den ekstra bevilgningen fra regjeringen, er økt fare for flom i vassdrag etter en snørik vinter og kald vår. Pengene skal sikre flom- og rasutsatte områder i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2020

Kommunal og regionaldepartementet har gitt 100 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler, for at kommunene kan iverksette tiltak. Hensikten er å forebygge flom og oversvømmelser og hindre skader på materiell og eiendom.

Fylkesmannen i Trøndelag har siste uken samlet inn informasjon fra kommunene om hvilke forebyggende tiltak de planlegger. Trøndelag har blitt tildelt åtte millioner ekstra i skjønnsmidler til flom- og skredsikringstiltak i kommunene.

På grunn av behovet for flomforebyggende tiltak i forkant av en eventuell vårflom, har det vært svært knappe frister. Kommunene i Trøndelag må gjøre en egenvurdering opp mot retningslinjene til KMD og følge opp at hensynet til natur og miljø ivaretas.

Les mer om retningslinjer og kriteriene for egenvurdering i brevet som er sendt kommunene

Kommunene i Trøndelag som får ekstra penger til tiltak er:

Kommune Kort beskrivelse av tiltak  Tildelt beløp,eks mva og 15 % egenandel
Midtre Gauldal  Vannfylt flomvern og pumpeutstyr 200 000
Oppdal  Sikring av Driva ved Torvesøyan. Merk egne vilkår i tildelingsbrev 510 000
Verdal Ekstra sjekk av stikkrenner og rensk av bekker langs Verdalsvassdraget 90 000
Grong Flomvern mot Namsen ved Bunsete 510 000
Overhalla I dialog med fylkeskommunen tiltak knyttet til fylkesvei som skal forebygge isolering av deler av kommunen ved flom 3 000 000
Namsskogan 

Ekstra rensk av snø ved alle stikkrenner som følge av unormal snødybde

60 000
Høylandet Steinsetting bruer, sikring av hus og boliger og sikring/flytting av utstyr 130 000
Lierne Flytting av masser i elveløp, skifte stikkrenner, plastringsarbeider og ekstra grøftrensk  170 000
Melhus

Opprusting av vannkummer utsatt for vanninntrengning og sikring av drikkevann

430 000
Selbu

Pumpeutstyr for sikring av vann- og kloakkanlegg, samt drikkevannskilde

1 190 000
Malvik 

Sikring av Sagelva og Vikhammerelva

90 000
Røros

Skadebegrensende tiltak - sandsekker og lensepumper

50 000
Holtålen 

Ytterligere flomsikring av kunstgressbane og tilhørende bygningsmasse

850 000
Meråker

Tiltak stikklinjer og kummer, forebygging tiltak i elver/bekker og sikring av drikkevannskilde

330 000
SUM

 

7 610 000

Møte med flomutsatt kommuner

Fylkesmannen hadde sammen med NVE region Midt-Norge tidligere i mai et møte med representanter fra flomutsatte kommuner, BaneNOR, Statens vegvesen, kraftbransjen, Trøndelag fylkeskommune, Sivilforsvaret og Politiet.
Hensikten var å sikre felles situasjonsforståelse og forberede aktørene på for mulig stor skadeflom.

- Det er svært viktig at utsatte kommuner forbereder seg på vårflom i år. Det handler om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med kraftig snøsmelting, for å avgrense skader, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Store mengder snø i fjellet og en kald vår har økt faren for flom i vassdrag i store deler av landet. Derfor er det bevilget 100 millioner kroner ekstra for å forebygge skred og flom som følge av kraftig snøsmelting de neste ukene.