Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen for 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2020

Kommunesektoren 2020

En rekke ulike forhold knyttet til virussituasjonen påvirker kommunesektorens inntekter og utgifter i 2020. Noen hovedpunkter (for mer informasjon se kommuneproposisjonen 2021, lenke til høyre):

  • Kommunesektorens skatteinntekter anslås å falle med om lag 5,3 mrd. kroner i 2020 sammenliknet med saldert budsjett. 
  • Kommuner og fylkeskommuner vil også få reduserte inntekter fra gebyrer og andre inntekter.
  • Det anslås at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 mrd. kroner knyttet til virusutbruddet.
  • Det anslås en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, noe som trekker ned kommunesektorens utgifter. Innsparingen som følge av lavere kostnadsvekst er anslått til 9,1 milliarder kroner.

Kommunesektoren har gjennom allerede vedtatte tiltak mottatt kompensasjon på om lag 6,5 mrd. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås det:

  • Reduksjon av arbeidsgiveravgiften i to måneder i tråd med Stortingets anmodning. For kommunesektoren innebærer det reduserte utgifter anslått til om lag 2,2 mrd. kroner i 2020.
  • Økte bevilgninger til kommunesektoren på om lag 2,1 mrd. kroner. Dette inkluderer 1,5 mrd. kroner i kompensasjon til fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtrafikk, 350 mill. kroner som en del av tiltaks-planen for sårbare barn og unge, 140 mill. kroner til digitalisering i skolen, 80 mill. kroner til praksiskompensasjon for fastleger og 50 mill. kroner til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2021

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. For mer informasjon, se lenke til høyre kommuneproposisjonen 2021.

Utvalg - gjennomgang av inntektssystemet

Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for kommunene. Utvalget blir bedt om å gjøre prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake med sammensetning av utvalget i løpet av våren. Utvalget skal etter planen levere sin utredning i løpet av våren 2022.

Havbrukskommunene

Havbruksskatteutvalget leverte sin innstilling november 2019 i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. Utredningen har vært på høring, og regjeringen foreslår en rekke endringer som har innvirkning på inntekter til havbrukskommunene og fylkeskommunene. Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig endres fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser. Les mer i pressemelding fra regjeringen.

Nettsending - KS

Den 13. mai kl 12:30 arrangerer KS nettmøte om revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup deltar på nettsendingen. Trykk her for å følge nettsendingen.

I etterkant av nettsendingen til KS inviterer vi økonomisjefene til et kort nettmøte på teams.

Ordførere og kommunedirektører bli invitert til digital samling i Arena Trøndelag onsdag 3. juni kl 10-14, hvor RNB og kommuneproposisjonen også blir tema: https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2020/06/arena-trondelag2/ .

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.