Skjønnsmidler

Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre tilskuddsordninger, samt bidra til fornying og utvikling av kommunene.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Statsforvalteren, med sin kjennskap til forholdene i den enkelte kommune, fordeler videre fylkesrammene mellom kommunene. Tildeling skal være i henhold til KDD sine retningslinjer og brev med den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet.

For å sikre tydelighet og forutsigbarhet om fordelingen av tilskuddet, har vi i dialog med kommunene blitt enige om hvilke prinsipper og prosesser som skal legges til grunn for fordelingen i Trøndelag. Dette, sammen med retningslinjene fra KDD og dialog med kommunene, setter rammen for våre lokale retningslinjer. De lokale retningslinjene oppdateres årlig (se lenke til høyre).

Med bakgrunn i KDD sine retningslinjer og i dialog med kommunene i fylket har vi valgt å strukturere skjønnstilskuddet i 2 hovedkomponenter:

  • Kompensasjonsskjønn, som er begrunnet ut fra at midlene skal fange opp utgiftskrevende forhold som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger.
  • Prosjektskjønn, som er begrunnet ut fra at midlene skal bidra til fornying og utvikling. Det omfatter innovasjonsprosjekter både i enkeltkommuner/ samarbeid og «fellesløft» for å møte utfordringer som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket.

Skjønnsmidler 2023 (oversikt - spesifisering)

I lenke til høyre finner du en excel-fil som viser fordeling av skjønn for 2023, der det er mulig å filtrere per kommune. 

Søknadsfrister 2025

Se vår tilskuddskalender: Tilskudd | Statsforvalteren i Trøndelag

imagegqhv.png

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Publisert 03.12.2021

Fordeling av skjønnsmidler korona 2. halvår 2021

Statsforvalteren i Trøndelag fordelte i dag ekstra skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 102 mill. kr, til kommunene i fylket. 


Publisert 22.11.2021

Skjønnsmidler 2021 - oversikt per kommune

For 2021 er det fordelt ordinære skjønnsmidler til kommunene i fylket. I tillegg får kommunene ekstra skjønnsmidler på grunn av koronasituasjonen.  


Publisert 15.06.2021

Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Stasforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 


Publisert 10.07.2020

Kartlegging av merutgifter koronakrisen

For å få et bedre grunnlag for å fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene, ber Fylkesmannen i Trøndelag om anslag for netto merutgifter knyttet til koronakrisen. Dette inkluderer også anslag for kommunenes merutgifter til smittevern. Frist for tilbakemelding er 8. september.


Publisert 16.03.2020

Mer skjønnsmidler

Regjeringen foreslår å øke bevilgning av skjønnsmidler med 250 millioner kroner (landsbasis). Midlene skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.