Skjønnsmidler

Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp lokale forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre tilskuddsordninger, samt bidra til fornying og utvikling av kommunene.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene. Statsforvalteren, med sin kjennskap til forholdene i den enkelte kommune, fordeler videre fylkesrammene mellom kommunene. Tildeling skal være i henhold til KDD sine retningslinjer og brev med den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet.

For å sikre tydelighet og forutsigbarhet om fordelingen av tilskuddet, har vi i dialog med kommunene blitt enige om hvilke prinsipper og prosesser som skal legges til grunn for fordelingen i Trøndelag. Dette, sammen med retningslinjene fra KDD og dialog med kommunene, setter rammen for våre lokale retningslinjer. De lokale retningslinjene oppdateres årlig (se lenke til høyre).

Med bakgrunn i KDD sine retningslinjer og i dialog med kommunene i fylket har vi valgt å strukturere skjønnstilskuddet i 2 hovedkomponenter:

  • Kompensasjonsskjønn, som er begrunnet ut fra at midlene skal fange opp utgiftskrevende forhold som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger.
  • Prosjektskjønn, som er begrunnet ut fra at midlene skal bidra til fornying og utvikling. Det omfatter innovasjonsprosjekter både i enkeltkommuner/ samarbeid og «fellesløft» for å møte utfordringer som er gjennomgående for flere av kommunene i fylket.

Skjønnsmidler 2023 (oversikt - spesifisering)

I lenke til høyre finner du en excel-fil som viser fordeling av skjønn for 2023, der det er mulig å filtrere per kommune. 

Skjønnsmidler 2023 og 2024

Den 6. oktober 2023 presenterte Statsforvalteren fordelingen av skjønnsmidler for 2023 og 2024. På de tre nederste lenkene til høyre, finner du:  

  • Lysark/presentasjon 06.10.23
  • Tildelingsbrev for skjønnsmidler 2024 (inkludert prosjektskjønn 2024) 
  • Brev som viser samlet oppsummering av tildelingen for 2023 

  

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Publisert 03.12.2021

Fordeling av skjønnsmidler korona 2. halvår 2021

Statsforvalteren i Trøndelag fordelte i dag ekstra skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 102 mill. kr, til kommunene i fylket. 


Publisert 22.11.2021

Skjønnsmidler 2021 - oversikt per kommune

For 2021 er det fordelt ordinære skjønnsmidler til kommunene i fylket. I tillegg får kommunene ekstra skjønnsmidler på grunn av koronasituasjonen.  


Publisert 15.06.2021

Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Stasforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 


Publisert 10.07.2020

Kartlegging av merutgifter koronakrisen

For å få et bedre grunnlag for å fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene, ber Fylkesmannen i Trøndelag om anslag for netto merutgifter knyttet til koronakrisen. Dette inkluderer også anslag for kommunenes merutgifter til smittevern. Frist for tilbakemelding er 8. september.


Publisert 16.03.2020

Mer skjønnsmidler

Regjeringen foreslår å øke bevilgning av skjønnsmidler med 250 millioner kroner (landsbasis). Midlene skal gå til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.