Forslag om utvidet frist for revisjonsberetning og vedtak om årsregnskap for kommuner

Regjeringen har foreslått midlertidige lovbestemmelser som gir regnskapsrevisor lengre tid til å avgi revisjonsberetningen for kommunene 2019, foreslått til 15. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2020

Fristen for å vedta årsregnskapet og årsberetningen for 2019 for kommunene er foreslått forlenget til 15. september. Forslagene er nærmere omtalt i Prop. 69 L kapitel 5, se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-69-l-20192020/id2696365/. Lovforslaget skal behandles to ganger i Stortinget, der første gangs behandling er 7.04.

Det legges ellers ikke opp til å gjøre endringer/unntak i økonomireglene i kommuneloven, for eksempel når det gjelder regler for garantier, lån og skille drift/investering.

KOSTRA-forskriften gjelder

Inntekter og utgifter som har tilknytning til koronakrisen, skal rapporteres i samsvar med KOSTRA-forskriften/KOSTRA-kontoplanen på lik linje med øvrige inntekter og utgifter i kommunene. Dette er viktig for at grunnlaget for KOSTRA-nøkkeltallene skal bli mest mulig riktig.

Flere kommuner i fylket rapporterer om at de i tillegg har opprettet egne prosjektnummer i regnskapet for merutgifter knyttet til koronautbruddet, og Fylkesmannen vurderer at dette er en god løsning.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.