Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

19.07.2021

Supplerende høring utslippstillatelse Velde Industri AS

Velde Industri AS har søkt om en samlet utslippstillatelse for eksisterende og ny virksomhet på industriområde 9/7 i Sandnes kommune - se tidligere høring her.


14.07.2021

Delta i folkeforskning om stillehavsøsters og vinn premie!

Takket være flinke og engasjerte folk har sommerkonkurransen om å finne stillehavsøsters blitt en stor suksess i de siste fire årene.  

Vi ser at vi trenger enda mer kunnskap om hvor stillehavsøsters befinne seg i fylket vårt, og ønsker å invitere til mer folkeforskning. Statsforvalteren i Rogaland lanserer i år registrering av funn av stillehavsøsters i vår kartdatabase: temakart-rogaland.no. 


14.07.2021

Pålegg om å avgrense partikkelspredning ved Vågselva

Statsforvalteren har gitt Statens vegvesen pålegg om å avgrense partikkelspredning fra midlertidig anleggsarbeid ved Vågselva i Vindafjord. E134 Espelandssvingane skal utbedres.


09.07.2021

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september.

Økt bruk av tre er viktig og nødvendig for overgang til grønnere løsninger i flere sektorer, også i kommunene. Den 23. september blir det digitalt arrangement om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig materiale.


09.07.2021

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september

Økt bruk av tre er viktig og nødvendig for overgang til grønnere løsninger i flere sektorer, også i kommunene. Den 23. september blir det digitalt arrangement om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig materiale.


09.07.2021

Klima- og energiplan Haugesund

Haugesund kommune har laget en imponerende plan, med både grundig kunnskapsgrunnlag og et godt medvirkningsopplegg setter de klima og energi tydelig på dagsorden.


07.07.2021

Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.  


06.07.2021

Vi har gitt høringsuttale til kommunedelplan for klima- og miljøplan til Sola kommune

Sola kommune ønsker å ta en aktiv rolle i den grønne omstillingen. Klima- og energiplanen er lettlest og med en god struktur, med mange gode konkrete mål og tiltak i handlingsdelen. Kommunen har også gjennomført et bredt medvirkningsopplegg og sikret en godt forankra plan i egen organisasjon. Samarbeid og medvirkning fra næringsliv og innbyggerne for å nå 1,5 graders målet blir viktig.


02.07.2021

Tillatelse til Pelagia AS for mudring og utfylling i sjø

Pelagia AS er etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. forurensningsforskriften § 22, til mudring og utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av kaiareal på Grønehaugen i Eigersund kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel