Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

09.04.2021

Forenklet tillatelse til utlegging av sjøledning i Sauda kommune

Sauda kommune er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til arbeid i sjø i forbindelse med utlegging av rørledninger mellom pumpestasjonene i Fløgstadvika og på Vangnes, og Tangen.


08.04.2021

Marit Sundsvik Bendixen er ny fylkesmiljøvernsjef i Rogaland

Bendixen overtar etter May Britt Jensen, som går til kommunedirektør-jobben i Utsira kommune.


07.04.2021

Arbeid med nasjonalparkar i Rogaland stilt i bero grunna lokalpolitisk motstand

Miljødirektoratet har i dag sendt si faglege vurdering av bevaring av verdifull natur - kategori nasjonalpark til Klima- og miljødepartementet. For Rogaland sin del er dei 3 foreslåtte områda vraka grunna manglande lokalpolitisk aksept. Preikestolen, Viglesdalen og Kvitladalen - Bjordalen blir foreslått utgreia vidare om den lokale aksepten aukar. 


07.04.2021

Kartlegging av natur i Rogaland 2021

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Biologar frå Ecofact Sørvest vil dekke i alt 219 kvadratkilometer i utvalde område, medan Miljøfagleg Utredning og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS vil kartlegge innanfor utvalde verneområde.


26.03.2021

Resultat av studier av ryddeaksjoner langs Jærkysten

NORCE for Jæren friluftsråd, omtaler i ny rapport metode for datainnsamling og resultat fra prosjektet strandrydding av Jærkysten 2018 - 2020. Rapporten gir en svært god oversikt og konkluderer bl.a. med at kontroll med visse avfallstyper vil redusere avfallsmengdene langs kysten med inntil 70%.

 


24.03.2021

Nye regler for laksefiske fra 2021

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag for sesongen 2021. Endringene medfører blant annet en betydelig innstramning i sjølaksefiske i Rogaland.


22.03.2021

Har du hørt om “havnespy”? Den fryktede arten finnes nå i Stavanger

Den fremmede arten Didemnum vexillum, også kjent som havnespyer funnet i Stavanger havn. Arten kan spre seg fort når forholdene ligger til rette. Det er svært viktig at eiere av båter og andre innretninger som fortøyes i nærheten av kjente kolonier passer på å holde båten/utstyret ren for at vi skal kunne begrense spredning av arten i regionen. Per dags dato er havnespy kun kjent i Engøysundet, men er trolig også flere steder.  


19.03.2021

Søknad om tiltak i forurenset grunn, mudring og utfylling i sjø ved Grønehaugen

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Pelagia AS om tillatelse etter
forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 og forurensningsforskriften § 22 til mudring og utfylling i sjø.


18.03.2021

Melding om oppstart Adnaråsen naturreservat i Sokndal kommune

Det er meldt oppstart av frivillig vern av Adnaråsen naturreservat i Sokndal kommune. Området inkludert i verneprosess omfattar grunn på eigedomen gnr./bnr. 69/2 i Sokndal kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel