Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

11.10.2021

Kunngjøring - ny utslippstillatelse til landbasert akvakulturlokalitet på Fister

Statsforvalteren har etter søknad gitt en ny utslippstillatelse til Fister Smolt AS for lokalitet Fister i Hjelmeland kommune.


07.10.2021

Lisensfelling av jerv

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.


06.10.2021

Melding om oppstart naturreservata Skipavåg vest og Skipavåg aust i Vindafjord kommune

Det er meldt oppstart av frivillig vern av naturreservata Skipavåg vest og Skipavåg aust i Vindafjord kommune. Området inkludert i verneprosess omfattar grunn på eigedomen gnr./bnr. 97/1 og 98/1 i Vindafjord kommune.


04.10.2021

Søknad om utfylling i sjø ved Eidsknappen i Karmøy kommune

Statsforvalteren ber om uttalelser til søknad mottatt fra Husøyveien 31A AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 88/251 i Karmøy kommune. 


01.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


29.09.2021

Berekraftveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp

Årleg kjøper kommune, fylke og stat inn varer og tenester for om lag 600 milliardar kroner. Innkjøpa utgjer heile 16 prosent av Noregs totale klimafotavtrykk. Vi utfordrar kommunane til å bruke sin grøne supermuskel til å stille klimakrav i offentlege innkjøp, og ønskjer dei velkomen til webinar 27. oktober. Her ser vi på lokale eksempel og lærer meir om kvifor og korleis.


28.09.2021

Klimaviktig natur på kart

Natur som myr og skog er viktige av mange grunner, ikke minst for sin rolle for karbonlagring og -opptak. For å hindre klimaendringer og tap av naturmangfold er det avgjørende at vi tar vare på mest mulig av myr, våtmarker og skog.  Dette må i større grad være tema i kommunenes areaplanlegging. Kunnskap om arealene er grunnleggende, og et utangspunkt er samlet i vår regionale kartportal Temakart-rogaland.


22.09.2021

Høring om klimabaserte energikrav til bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslaget er knyttet til forsterkede energikrav, klimagassregnskap og materialombruk. Endringene får betydning for prosjektering og oppføring av nybygg, endring av bygg og tiltak som riving av bygg.


22.09.2021

Ikke kast våtservietter og annet avfall i toalettet – de kan ende i det marine miljøet!

Elever ved Bryne videregående skole er med i prosjektet «Lokale variasjoner i marin forsøpling ved Jærkysten» der de blant annet avdekker og rydder avfall langs jærstrendene. Våtservietter er en økende andel av den totale avfallsmengden som registreres. Strandrydding og registrering av avfall kan være viktig data for kunnskapsbaserte tiltak for å redusere den marine forsøplingen. Statsforvalteren fikk være med på innsamlingen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel