Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og reindrift

Her kan du lese om:

Landbruket i Troms og Finnmark

Nyheter om landbruk

Jordbruk (temaside)

Skogbruk (temaside)

Landbruksareal og eiendom (temaside)

Inn på tunet (temaside)

Statsforvalterens ansvar

Kommunenes ansvar

Fylkeskommunens ansvar

Tilskudd innen landbruk

Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Matstrategi for Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap


Landbruket i Troms og Finnmark

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Landbruket i Troms og Finnmark produserer trygg mat av god kvalitet samtidig som det bidrar til bosetting, sysselsetting og et levende kulturlandskap.  

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket, både i Troms og Finnmark.  Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men likevel genererer de bondeeide bedriftene 1800 årsverk og verdier for 1,3 milliarder kroner (2017). Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i regionen.


Statsforvalterens ansvar

Statsforvalterens landbruksavdeling har kontor i Vadsø, Tromsø og AndselvAvdelinga ledes fra Vadsø. Kontaktinformasjon til oss finner du under ansatte.  

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført. Det gjør vi ved å informere, forvalte virkemidler og tilpasse tiltak til vår region.  

Statsforvalteren skal blant annet

 • gi råd og bistand til kommunene 
 • kontrollere kommunene 
 • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen 
 • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk 
 • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk 
 • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog 

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører, skogeiere og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge. 

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er:


Kommuenes ansvar

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven og flere tilskuddordninger som gjelder jord- og skogbruk. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. 


Fylkeskommunens ansvar

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for: 

 • Midler til kystskogbruket  
 • Partnerskapet i landbruket 
 • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
 • Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
 • Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Tilskudd innen landbruk

Bønder, kommuner, næringa og andre kan søke på en rekke tilskudd. Tilskuddene forvaltes og deles ut av blant annet kommuneneStatsforvalteren, Fylkeskommunen og Landbruksdirektoratet. 

Tilskudd med søknadsfrister og løpende frister, finner du i Tilskuddskalenderen. Her kan du sortere på landbruk og mat i oversikten for å vise alle ordningene innen landbruk. Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker. Lag abonnement her. 


Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Partnerskap landbruk er et landbruksfaglig forum der statsforvalteren, fylkeskommunen, Sametinget og Innovasjon Norge sammen med faglagene kan utveksle informasjon om sin egen virksomhet og virkemiddelbruk, diskutere utfordringer og muligheter for landbruket, vurdere og prioritere virkemidler og tiltak. Et viktig formål med partnerskapet er å bidra til en samordnet bruk av virkemidler og tiltak til beste for landbruket i fylket. Partnerskapet er styringsgruppe for Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022, og de årlige handlingsplanene knyttet til de fire delprogrammene. Fra 1.1.2020 er det Troms og Finnmark fylkeskommune som leder partnerskapet.  

Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark består av følgende aktører:  

 • Troms bondelag  
 • Finnmark bondelag  
 • Troms bonde- og småbrukarlag  
 • Finnmark bonde- og småbrukarlag 
 • Sametinget 
 • Troms og Finnmark fylkeskommune  
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
 • Innovasjon Norge 

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019–2022 er et strategiprogram for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket. For hvert av delprogrammene er det laget en handlingsplan som revideres årlig. 


Matstrategi for Troms og Finnmark 

Eier av strategien er samarbeidsforumet bestående av Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Råfisklag


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Disse har vi i Troms og Finnmark:

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Statsforvalterens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Statsforvalterens miljøavdeling.

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan søke kommuen om tilskudd.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.

 


Nyheter om landbruk


29.03.2021

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner for grøntnæringa

Produsenter i grøntnæringa som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene.


18.11.2020

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven kan du blant annet lese om russiske og norske skoleelever som samarbeider om klima og miljø i Arktis. 


04.09.2020

Billefjord best i landet på kulturlandskap

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   


26.08.2020

Færre melkebruk, mer sau

Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.


11.06.2020

Møte om rein på innmark

Henvendelser om rein på innmark øker. Vi vil bidra til å finne løsninger som ivaretar både jordbruksnæringens og reindriftsnæringens interesser på best mulig måte. Derfor har vi invitert faglagene, kommuner og fylkeskommunen til møte i dag.


09.06.2020

Unik erstatningsordning

Norge har en naturskadeordning som er helt unik og spesielt aktuell for de som rammes av vårflom nå.


18.05.2020

Nord i fokus

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har sammen med Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) arrangert seminaret «Nord i fokus». Seminaret samlet universiteter og høgskoler som jobber med landskapsarkitektur i nordområdene.


18.05.2020

Høringssvar på klimakur 2030

Klimakur 2030 er miljømyndighetenes forslag til hvordan vi skal løse klimautfordringene vi står overfor. Fylkesmannen har nå gitt sitt høringssvar om hvordan jord- og skogbruk i nord skal tilpasses for å nå klimamålene.  


14.05.2020

Landbruksnytt fra Troms og Finnmark, fylkesnytt 1/2020 er ute

Fylkesnytt nr 1/2020 med landbruksnyheter fra Troms og Finnmark er nå ute. I denne utgaven kan du blant annet lese om at det er stor søknad til Arktiske midler og at skogsentreprenører i Finnmark tar fagbrev.  


03.04.2020

Koronasituasjonen: Informasjon til bønder

Koronapandemien skaper utfordringer for landbruket. Her finner bønder og skognæringen viktig informasjon og kontaktinformasjon dersom du har spørsmål.


12.03.2020

Råd til gårdbrukerne i Troms og Finnmark om koronasmitte

Vask hendene, tenk smittevern og lag en beredskapsplan for gården.


22.01.2020

Et felles nordnorsk løft

Hvordan kan Nord-Norge bli en internasjonalt kjent matregion? Dette er tema som diskuteres når nordnorsk mat og reiseliv møtes under Internationale Grüne Woche i Berlin. 


17.01.2020

Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 


08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.


07.01.2020

Ekstra tilskudd til trebruk i landbruket

Bønder som skal investere i landbruksbygg kan nå få inntil 400 000 kr i ekstra støtte dersom de velger å bygge i tre. 


12.12.2019

Nye produsentnummer i landbruket

Fra 1. januar får alle for produserer og leverer landbruksprodukter nye produsentnummer. Kontroller at kontaktinformasjonen din er korrekt på Landbrukets Dataflyt for å sikre at du får informasjon om dette.


06.12.2019

Les landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Vi kan produsere mer kjøtt i Nord-Norge basert på gras, med mindre bruk av kraftfor. Dette er en av sakene du kan lese om i Fylkesnytt fra Troms og Finnmark nr 3/2019. 


19.11.2019

Nye øremerker for storfe

Nå får alle storfeprodusenter ny dyreholds-ID av Mattilsynet. 


14.11.2019

Ugjødsla innmark skal inngå i gjødslingsplan

Vi har gjort et dybdykk i regelverket som omhandler gjødselsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng


30.07.2019

Undersøkelse om forvaltning av produksjonstilskudd

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant kommunene i Troms og Finnmark om utfordringer ved forvaltningen av produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid.


27.06.2019

Landbruksministeren til Troms

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Troms fredag 26. og lørdag 27. juni. Hun skal blant annet ta det første spadetaket til den nye obduksjonssalen på Veterinærinstituttet på Holt. 


21.06.2019

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 2/2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget et nyhetsbrev med aktuelle saker fra landbruket i våre fylker. 


28.05.2019

Nytt og nyttig om tidligpensjon

Tidligpensjon for jordbrukere skal bidra til generasjonsskifter i landbruket. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og stimulere til nyrekruttering.


21.03.2019

Siste nytt fra landbruket i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med sitt første nyhetsbrev med landbruksnyheter fra fylkene. Her kan du blant annet lese mer om unge bønder i Finnmark som har tro på framtida.