Landbruk og mat

Statsforvalteren i i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om biogassanlegget i Båtsfjord som samarbeider med landbruket.

Landbruket i Troms og Finnmark

Nyheter om landbruk

Jordbruk (temaside)

Skogbruk (temaside)

Landbruksareal og eiendom (temaside)

Inn på tunet (temaside)

Statsforvalterens ansvar

Kommunenes ansvar

Fylkeskommunens ansvar

Tilskudd innen landbruk

Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Matstrategi for Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap


Landbruket i Troms og Finnmark

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Landbruket i Troms og Finnmark produserer trygg mat av god kvalitet samtidig som det bidrar til bosetting, sysselsetting og et levende kulturlandskap.  

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket, både i Troms og Finnmark.  Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men likevel genererer de bondeeide bedriftene 1800 årsverk og verdier for 1,3 milliarder kroner (2017). Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i regionen.


Statsforvalterens ansvar

Statsforvalterens landbruksavdeling har kontor i Vadsø, Tromsø og AndselvAvdelinga ledes fra Vadsø. Kontaktinformasjon til oss finner du under ansatte.  

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført. Det gjør vi ved å informere, forvalte virkemidler og tilpasse tiltak til vår region.  

Statsforvalteren skal blant annet

 • gi råd og bistand til kommunene 
 • kontrollere kommunene 
 • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen 
 • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk 
 • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk 
 • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog 

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører, skogeiere og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge. 

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er:


Kommunenes ansvar

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven og flere tilskuddordninger som gjelder jord- og skogbruk. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. 


Fylkeskommunens ansvar

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for: 

 • Midler til kystskogbruket  
 • Partnerskapet i landbruket 
 • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
 • Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
 • Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Tilskudd innen landbruk

Bønder, kommuner, næringa og andre kan søke på en rekke tilskudd. Tilskuddene forvaltes og deles ut av blant annet kommuneneStatsforvalteren, Fylkeskommunen og Landbruksdirektoratet. 

Tilskudd med søknadsfrister og løpende frister, finner du i Tilskuddskalenderen. Her kan du sortere på landbruk og mat i oversikten for å vise alle ordningene innen landbruk. Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker. Lag abonnement her. 


Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Partnerskap landbruk er et landbruksfaglig forum der statsforvalteren, fylkeskommunen, Sametinget og Innovasjon Norge sammen med faglagene kan utveksle informasjon om sin egen virksomhet og virkemiddelbruk, diskutere utfordringer og muligheter for landbruket, vurdere og prioritere virkemidler og tiltak. Et viktig formål med partnerskapet er å bidra til en samordnet bruk av virkemidler og tiltak til beste for landbruket i fylket. Partnerskapet er styringsgruppe for Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022, og de årlige handlingsplanene knyttet til de fire delprogrammene. Fra 1.1.2020 er det Troms og Finnmark fylkeskommune som leder partnerskapet.  

Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark består av følgende aktører:  

 • Troms bondelag  
 • Finnmark bondelag  
 • Troms bonde- og småbrukarlag  
 • Finnmark bonde- og småbrukarlag 
 • Sametinget 
 • Troms og Finnmark fylkeskommune  
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
 • Innovasjon Norge 

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019–2022 er et strategiprogram for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket. For hvert av delprogrammene er det laget en handlingsplan som revideres årlig. 


Matstrategi for Troms og Finnmark 

Eier av strategien er samarbeidsforumet bestående av Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Råfisklag


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Disse har vi i Troms og Finnmark:

 


Nyheter om landbruk


Publisert 27.06.2024

Er du kandidat til å delta på internasjonal matmesse?

Synes du at din bedrift kan tilby noen av de beste matproduktene som Nord-Norge har å by på? Har du en reiselivsbedrift som gjerne har utgangspunkt i en landbrukseiendom og som tilbyr noe spesielt i reiselivssammenheng? Vi trenger kandidater til representere Nord-Norge på Grüne Woche i 2025.


Publisert 13.06.2024

Hvordan søke erstatning etter offentlig pålegg?

Hvis du som bonde får vedtak fra Mattilsynet om å avlive deler eller hele besetningen, kan du søke erstatning etter offentlige pålegg. 


Publisert 31.05.2024

Boazodoalloossodagas lea guhkiduvvon rabasáigi bearjadaga 31.05.2024

Boazodoalloossodagas lea guhkiduvvon rabasáigi odne, bearjadaga 31.05.2024, go odne lea áigemearri sáddet sisa boazodoallodieđáhusa ja ohcamuša siidaoasi doarjagii.


Publisert 31.05.2024

Reindriftsavdelingen har utvidet åpningstid fredag 31.05.2024

Reindriftsavdelingen har utvidet åpingstid i dag, fredag 31.05.2024, grunnet fristen for å levere melding om reindrift og søknad om tilskudd.


Publisert 30.04.2024

Kommunens ansvar på landbruksområdet

Kommunene er førstelinjetjeneste i landbruksforvaltningen. Her er en oversikt over oppgaver og tilskudd som kommunene i Troms og Finnmark forvalter. 


Publisert 24.04.2024

Landbruksnytt fra Troms og Finnmark 1/24

Nå kan du lese et nytt nummer av fylkesnytt, landbruksnyheter fra Troms og Finnmark som publiseres av Landbruks- og matdepartementet. 


Publisert 20.11.2023

Nyhetsbrev fra landbruket i Troms og Finnmark 2/23

Nyhetsbrev 2/23 fra Landbruks- og matderpartementet med landbruksnyheter fra Troms og Finnmark er nå ute. Her kan du blant annet lese om økende bruk av tre i bygg i Finnmark. 


Publisert 10.11.2023

Nordnorske bedrifter til Internasjonale Grüne Woche i Berlin (IGW)

IGW (Internasjonale Grüne Woche) er en av verdens største forbrukermesser med 400.000 besøkende, og er en viktig møteplass for landbruk, reiseliv og matindustrien. I januar 2024 reiser matbedrifter og kokker fra Trøndelag og Nord-Norge til Berlin for å representere Norge. 


Publisert 04.10.2023

Matgledekorpset ut på rundtur

Nå er matgledekorpset klar til å spille opp. Først på menyen står Vadsø og Kautokeino.


Publisert 24.08.2023

Endringer i reindriftsavdelingen

Fra 1. oktober 2023 går reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha over i en fagdirektørstilling hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Torhild Gjølme skal fortsatt lede både reindrift og landbruk ut året.


Publisert 26.06.2023

Skal spre matglede blant eldre i nord

Det første nordlige matgledekorpset er nå lansert. Arktisk matgledekorps skal spre mat- og måltidsglede hos eldre i Nordland, Troms og Finnmark.


Publisert 26.05.2023

Ny kunnskap om grønnsaksproduksjon i nord

Grøntproduksjon er i vinden. Stadig flere starter opp med småskalagrønnsaksproduksjon for salg.


Publisert 04.05.2023

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 1/2023

Landbruksdepartementet er ute med nyhetsbrev fra Troms og Finnmark. I denne utgaven kan du blant annet lese om hvordan arktisk lys påvirker plantenes vekst. 


Publisert 21.11.2022

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Fylkesnytt denne gangen handler blant annet om bønder fra Nord-Norge som har lært om fornybar energi og om jordbruket i Sør-Varanger, ei viktig næring i grenseland.  


Publisert 29.04.2022

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 1/22

Landbruks- og matdepartementet har lagt ut nyhetsbrev 1/22 med lanbruksnytt fra Troms og Finnmark. Les blant annet om ny bioenergistrategi for Nord-Norge og Dividalslaft som er nominert til arkitekturpris i Oslo. 


Publisert 24.01.2022

Ospa i nord skranter - sopp er årsaken

Mye av ospeskogen i Troms og Finnmark er skadet og mange trær er i ferd med å dø. Nå har forskere funnet ut at det er en sopp som forårsaker skadene. 


Publisert 20.01.2022

Grønn varme i nord - strategi for økt bioenergi

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi. Strategien synliggjør landbruksressursene vi har i Nord-Norge og skisserer tiltak for å skape mer grønn energi fra disse. 


Publisert 12.01.2022

Landbrukseiendom i dødsbo

Det er kommet ny arvelov med nye regler om landbrukseiendom i dødsbo. Landbrukseiendom i dødsbo må få ny eier innen tre år.

 


Publisert 13.10.2021

Nettseminarer om økologisk jordbruk

Statsforvalteren i Nordland arrangerer fire nettseminarer om økologisk jordbruk.


Publisert 16.06.2021

Ny veileder til regionale miljøtilskudd

Den nye veilederen til Regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark er nå ute. 


Publisert 30.04.2021

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Det inneholder blant annet en artikkel om biogassanlegget i Båtsfjord som samarbeider med landbruket.


Publisert 29.03.2021

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner for grøntnæringa

Produsenter i grøntnæringa som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene.


Publisert 18.11.2020

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven kan du blant annet lese om russiske og norske skoleelever som samarbeider om klima og miljø i Arktis. 


Publisert 04.09.2020

Billefjord best i landet på kulturlandskap

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   


Publisert 26.08.2020

Færre melkebruk, mer sau

Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.